Go­ran Ko­ru­nov­ski

Frölun­da Torg Väst­ra Frölun­da

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

Den svens­ka som­ma­ren är ljuv­lig, men in­te på­lit­lig. Vill du va­ra sä­ker på att få sol och vär­me un­der din se­mes­ter är det klokt att bo­ka din se­mester­re­sa så snart som möj­ligt. Den po­pu­lä­ra gre­kis­ka övärl­den är fylld av char­mi­ga fa­vo­ri­tö­ar att upp­täc­ka. Kanske loc­kar klas­si­ker som Kre­ta och San­to­ri­ni, el­ler mind­re kän­da öar som Ski­at­hos, Sa­mos el­ler Kor­fu.

Kro­a­ti­en är en av årets sto­ra fa­vo­ri­ter. Här finns char­mi­ga hu­vud­sta­den Dubrov­nik med si­na my­si­ga grän­der och trev­li­ga ute­ser­ve­ring­ar, vack­ra Split med en här­lig bland­ning av stads­käns­la och bad­se­mes­ter. Mis­sa in­te den fantastiska fisk­mark­na­den – den är värd att gå upp i ot­tan för! Split är dess­utom perfekt att ut­gå ifrån om du vill ut­fors­ka la­ven­del­dof­tan­de öar som Hvar och my­sigt lug­na Brač. På Brač finns dess­utom Kro­a­ti­ens mest be­röm­da strand Zlat­ni Rat, som med sin långa sand­tunga sträc­ker sig ut i Me­del­ha­vet. Nor­ra Kro­a­ti­en bju­der på mind­re – men li­ka my­si­ga – stä­der och oslag­ba­ra na­turupp­le­vel­ser. Ett hett tips är sta­den Ro­vinj, på Pu­la­halvöns väst­ra si­da.

Fö­re­drar du stor­stads­puls kan vi varmt re­kom­men­de­ra en som­mar­week­end i nå­gon av Eu­ro­pas al­la här­li­ga stor­stä­der. Ita­li­ensk ge­la­to i Rom, el­ler var­för in­te nu­tella­fyll­da cre­pes i Pa­ris?

Svårt att be­stäm­ma dig? Väl­kom­men till tic­ket.se, ring 0770-456 106 el­ler tit­ta förbi när­mas­te Tic­ket­bu­tik så hjäl­per vi dig att hitta den per­fek­ta re­san! Go­ran Ko­ru­nov­ski

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.