SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - GUIDE VALLE D’AOSTA -

Aos­ta, den lil­la hu­vud­sta­den är värd nog­grann in­spek­tion. Grun­dad 25 f. Kr. av kej­sar Au­gustus som mö­te­s­punkt för vägar­na över Sto­ra och Lil­la Sankt Bern­hards­pas­sen. Sta­den har kvar den ro­mers­ka rät­vink­li­ga ga­tupla­nen och res­ter av ro­mar­nas bygg­nads­konst finns ströd­da över he­la om­rå­det. I Aos­ta finns Au­gustus Tri­umf­bå­ge, Ar­co di Au­gusto, den ro­mers­ka bron, Pon­to d’Aël, hu­vud­in­gång­en till sta­den, Por­ta Pra­e­to­ria (på Au­gustus tid het­te sta­den Au­gus­ta Pra­e­to­ria), den ro­mers­ka te­a­tern där det fort­fa­ran­de ges fö­re­ställ­ning­ar. I Aostas lil­la ar­ke­o­lo­gis­ka mu­se­um får du en histo­ri­e­lek­tion om sta­den och da­len.

Bor­gar och slott

De gam­la slot­ten lig­ger tätt, som do­ku­ment över att den långa da­len va­rit en del av de bur­gun­dis­ka och sa­vo­jis­ka kung­a­ri­ke­na. Gi­van­de be­sök kan gö­ras på bland an­nat Castel­lo Fé­nis och Castel­lo di Ver­rès. Castel­lo Fé­nis

Fra­zio­ne, Loca­li­tà Chez Sa­pin 1, Fé­nis

Castel­lo di Ver­rès Loca­li­tà Châ­teau, Ver­rès

Kyr­kor

Det finns många vack­ra kyr­kor i da­len, men värd sight­see­ing är spe­ci­ellt Chi­e­sa di Sant’Or­so med till­hö­ran­de verk­samt klos­ter i Aos­ta. Ur­sprung­li­gen från 900ta­let men – ty­värr – re­no­ve­rad ett an­tal gång­er.

Via Sant’Or­so 14, Aos­ta di­o­ce­si­a­os­ta.it

Ski­dor

Aostadalen har ett 20­tal väl­kän­da och om­tyck­ta skidor­ter med Cour­mayeur och BreuilCer­vi­nia i spet­sen för all slags åk­ning, ut­för, längd, snow­board, off pist, ski mountai­ne­e­ring och som­marski­dåk­ning.

Fot­vand­ring

Aostadalen och ber­gen har 5 072 kilo­me­ter vand­rings­le­der. Det är ba­ra att väl­ja. En­sam, i grupp el­ler med gui­de. Stu­gor med möj­lig­het till över­natt­ning, fru­kost och lunch samt här­bär­gen att sö­ka skydd i el­ler över­nat­ta finns längs le­der­na. Den mest klas­sis­ka vand­ring­en är Monte Ro­sa­tu­ren mel­lan Ita­li­en och Schweiz.

Cy­kel

Va­re sig du har van­lig cy­kel el­ler mountain­bi­ke är möj­lig­he­ter­na många. Du kan cyk­la på lands­vä­gar el­ler på de 1 000 kilo­me­ter spe­ci­el­la cy­kel­le­der­na. De som cyklar i Cer­vi­nia och Val­tour­nen­che har näs­tan all­tid Mat­ter­horn syn­ligt. Pi­la er­bju­der fy­ra le­der i oli­ka svå­rig­hets­grad. La Thui­le har 220 kilo­me­ter cy­kel­väg som lö­per mel­lan Ita­li­en och Frank­ri­ke. Monte Ro­sa har ett an­tal le­der som två ut­förs­bac­kar.

Fors­rän­ning, ka­not, ka­jak och hyd­ro­speed

Alp­for­sar­na är un­der vår och som­mar ide­a­lis­ka för vat­ten­ä­ven­tyr. En mängd fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner er­bju­der i bland and­ra Ay­ma­vil­le, Mor­gex/Mont Blanc, Sar­re, Vil­le­neu­ve ak­ti­vi­te­ter i oli­ka vat­ten­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.