Ska­pa min­nen för li­vet i höst och vin­ter

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL - Jen­nie Sva­ne­bo Jen­nie Sva­ne­bo

Som­mar­käns­lor mitt i den kal­la vin­tern? En här­ligt puls­hö­jan­de stor­stad? Få sa­ker ger så många livs­långa min­nen som re­sor, som dess­utom ger lyc­ko­käns­lor långt ef­ter hem­koms­ten.

Pas­sa på att be­sö­ka nå­gon av Eu­ro­pas al­la char­mi­ga stor­stä­der! En week­en­dre­sa i höst är en per­fekt ener­gi­in­jek­tion. El­ler kanske en läng­re re­sa till Thai­land, Los Ang­e­les el­ler hös­tens fa­vo­rit Mi­a­mi, där du kan kom­bi­ne­ra stad, strand och spän­nan­de ut­flyk­ter.

Höst- och vin­ter­lo­ven när­mar sig med storm­steg och om du vill iväg är det hög tid att bo­ka din re­sa. Osä­ker på hur din le­dig­het kom­mer se ut? Lägg till vår uni­ka Tic­ketGa­ran­ti som gör det möj­ligt att av­bo­ka och få peng­ar till­ba­ka om nå­got skul­le dy­ka upp.

Bo­ka din re­sa på Tic­ket.se, 0770-456 106 el­ler i nå­gon av vå­ra 51 bu­ti­ker. Har du någ­ra frå­gor är det ba­ra att slå en sig­nal el­ler skic­ka ett med­de­lan­de på Fa­ce­book. Varmt väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.