Re­sa med barn – ett även­tyr

Resa - - TAKE OFF -

Hej och väl­kom­men till ett nytt num­mer av Re­sa! För knappt sex år se­dan fick jag en dot­ter, Sig­ne, och även om hon och hen­nes lil­le­bror Six­ten är det bäs­ta som har hänt mig så har de ock­så för­änd­rat mitt sätt att re­sa i grun­den. Spon­tanweek­end? In­te utan jour­ha­van­de barn­vakt. Tolv­tim­mars non-stop-re­sa? In­te utan en fa­mil­je­för­pack­ning Ste­so­lid. Kopp­la av med en bok på fly­get? Ja, om boken he­ter

Ett må­lan­de ex­em­pel på fa­mil­je­re­san­dets spe­ci­el­la ut­ma­ning­ar in­träf­fa­de för­ra som­ma­ren, un­der hem­fär­den från en se­mes­ter i Små­land. På tå­get blev tvåå­ri­ge Six­ten åk­sjuk, och lyc­ka­des med im­po­ne­ran­de pre­ci­sion kas­kad­krä­kas i mitt knä utan att träf­fa sig själv med en en­da drop­pe. Un­der på­föl­jan­de tun­nel­bane­färd från Stock­holms cen­tral­sta­tion hu­ka­de jag mig ner för att frå­ga hur han måd­de, var­på tå­get tvär­brom­sa­de och fick min vänst­ra me­nisk att in­ta en li­ka ona­tur­lig som obe­hag­lig po­si­tion nå­gon­stans strax ut­an­för mitt knä. När T-ba­nan stan­na­de vid min sta­tion hop­pa­de jag där­för ut på ett ben, skri­kan­de och svä­ran­de, med en su­spekt fläck i skre­vet och en un­ken doft av gam­mal spya ef­ter mig – slä­pan­de på en barn­vagn.

För­vis­so bor jag i Hornstull på Sö­der­malm, så ing­en ver­ka­de tyc­ka att mitt be­te­en­de hör­de till ovan­lig­he­ter­na, men sensmo­ra­len kvar­står: Ibland kan det va­ra kne­pigt att re­sa med barn.

Lyck­ligt­vis hör den­na mar­dröms­färd till un­dan­ta­gen; van­ligt­vis är fa­mil­je­se­mest­rar bland det bäs­ta som finns, vil­ket vi har ta­git fas­ta på i vår lis­ta över barn­vän­li­ga som­ma­rä­ven­tyr. Med start på si­dan 48 kan du bland an­nat lä­sa om flott­fär­der i Kla­räl­ven, dres­si­nut­flyk­ter på Ös­ter­len och fjäll­vand­ring­ar i lapp­länds­ka Sal­to­lu­ok­ta. Ar­ti­keln är en del av vår sto­ra spe­ci­al om Som­mars­ve­ri­ge, där vi även lis­tar Got­lands bäs­ta de­sign- och in­red­nings­upp­le­vel­ser, gui­dar till vå­ra fa­vo­ri­ter på skåns­ka Kul­la­halvön samt tip­sar om in­te mind­re än 72 fan­tas­tis­ka kul­tur­hän­del­ser, fes­ti­va­ler, mark­na­der och stads­fes­ter runt om i lan­det. Vi hop­pas att du blir in­spi­re­rad!

Hop­pas även att du får en fan­tas­tisk som­mar, oav­sett om du se­mest­rar i Sve­ri­ge, be­sö­ker num­rets övri­ga res­mål (Sing­a­po­re, Mal­lor­ca, To­ron­to, Ita­li­en) el­ler väl­jer att åka nå­gon helt an­nan­stans. Själv kom­mer jag även den­na som­mar att till­bringa se­mestern i Små­land. Den här gång­en hyr vi bil. Mat­ti­as Falk.

LÄS OM VÅ­RA BARN­VÄN­LI­GA SE­MESTER­TIPS PÅ SI­DAN 48.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.