Ca­li­for­nia Zep­hyr

Resa - - PÅ RÄLS GENOMMONTAUKUSA -

Re­sa dit: Flyg till Chi­ca­go med till ex­em­pel SAS el­ler KLM, från 6 500 kr t/r.

Tå­get: Chi­ca­go-san Fran­ci­sco kos­tar från 1 500 kr en­kel re­sa på be­kvämt sä­te som kan bli ligg­stol, el­ler från cir­ka 5 000 kr i de­lad sov­ku­pé. Sep­tem­ber till maj kan man hit­ta de bil­li­gas­te bil­jet­ter­na. 15 da­gars tåg­pass US Rail Pass, med Amtrak kos­tar runt 4 000 kr, 30 da­gar cir­ka 6 000 kr. Man mås­te gö­ra en plats­re­ser­va­tion fö­re var­je re­sa och ock­så häm­ta ut färd­bil­jet­ten på en sta­tion fö­re re­san. Hop­par man av längs vä­gen mås­te man ha bo­kat en bil­jett på det tåg man hop­par på en el­ler fle­ra da­gar se­na­re. Tå­gen går of­ta ba­ra en gång per dygn el­ler mer säl­lan. Va­lu­ta: 1 Usd=cir­ka 9,10 kr. In­fo: www.swan­sons.se/docu­ments/ amtrak

Läs­ning: Gui­de­bo­ken USA av Mar­ga­re­ta Lind­blad och Wil­ly West­by (Will­ma gui­des 2004). Här finns ett in­for­ma­tivt ka­pi­tel om tågre­san­de och Ca­li­for­nia Zep­hyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.