Att re­sa hit

Resa - - CHICAGO -

Re­gul­jär­flyg

Sas fly­ger di­rekt till Chi­ca­go och flyg­plat­sen O’ha­re. Du kan hit­ta en bill­jett från 4 300 kro­nor tur och re­tur be­ro­en­de på dag och sä­song. Flyg­ti­den är drygt 9 tim­mar. www.sas.se

In­ri­kes­flyg USA

In­ri­kes­fly­get i USA är ing­et att skri­va hem om, ser­vicen är då­lig och du får helt en­kelt se flyg­re­san som en trans­port – men pri­ser­na är lå­ga och av­gång­ar­na många, så det är ba­ra att le­ta på nä­tet tills du hit­tar en bra bil­jett. Ex­em­pel på flyg­ning­ar: Chi­gacoNew Or­le­ans, 2 tim­mar 14 min, 350 kro­nor–600 kro­nor med Spi­rit Air­li­nes. Chi­ca­go-nyc, 2 tim­mar 11 min, 1 500 kro­nor med Del­ta. www.skyscan­ner.com

Char­ter

Fle­ra re­se­ar­ran­gö­rer har Chi­ca­go i pro­gram­met, bland an­nat Swan­sons och Ving. Pri­sex­em­pel för en week­end med flyg och bo­en­de på ett mel­lan­klass­ho­tell bör­jar runt 5 500 kro­nor/per­son. www.swan­sons.se www.ving.se

Bil från and­ra de­lar av USA

Chi­ca­go är start­punk­ten för den klas­sis­ka Rou­te 66 (start­punk­ten är Grant Park på Adams Stre­et mitte­mot The Art In­sti­tu­te of Chi­ca­go) som slu­tar vid Stil­la Ha­vet och Ka­li­for­ni­en. And­ra fi­na bi­lut­flyk­ter är till svensk­byg­dens Min­ne­so­ta och ner mot New York Sta­te och Fing­er La­kes.

Tåg

Fle­ra fi­na lin­jer ut­går från Chi­ca­go, bland an­nat till San Fran­ci­sco och New Or­le­ans. Du kan väl­ja mel­lan sitt­plats och oli­ka hyt­tal­ter­na­tiv. Pri­ser och lin­jer hit­tar du på www.amtrak.com

Så här bor du Acme Ho­tel

Tren­digt och hippt, men ock­så väl­digt bra är Acme. Per­fekt lä­ge i Ri­ver North, nä­ra se­värd­he­ter och Mag­ni­fi­cent Mi­le. Dess­utom en fin­fin bar där du kan run­da av da­gen och sam­man­fat­ta lä­get in­för mor­gon­da­gen. Bra fru­kost. Dub­bel­rum från 680 kro­nor. 15 East Ohio St www.ac­me­ho­tel­com­pa­ny.com

Pub­lic Chi­ca­go Ho­tel

Pub­lic Chi­ca­go är gam­la an­ri­ka Am­bas­sa­dor Ho­tel i ny tapp­ning. Pub­lic har lyc­kats be­hål­la en gam­mal här­lig so­fisti­ke­rad käns­la och sam­ti­digt ta­git ett steg in i sam­ti­den. Mis­sa in­te hi­sto­ris­ka re­stau­rang­en Pump Room en trappa ner, där har många ce­leb­ri­te­ter ming­lat ge­nom åren, väl för­e­vi­gat på väg­gen ut­an­för. Ett dub­bel­rum går på drygt 1 200 kro­nor men tyc­ker du att det är för saf­tigt går det ut­märkt att kom­ma hit och hänga i ba­ren och su­ga in stäm­ning­en. 1301 N Sta­te St www.pub­lic­chi­ca­go.com

The God­frey

Nytt designhotell med fint lä­ge någ­ra kvar­ter från Mag­ni­fi­cent Mi­le. Dub­bel­rum går att hit­ta från un­der 1 000 kr. 127 W Hu­ron St www.god­frey­ho­tel­chi­ca­go.com

In­ter­con­ti­nen­tal Mag­ni­fi­cent Mi­le

För dig som vill bo mitt i sme­ten nä­ra ­shop­ping, mu­se­er och and­ra se­värd­he­ter. Mis­sa in­te den gam­la hi­sto­ris­ka de­len av ho­tel­let. ­Dub­bel­rum från 1 230 kro­nor. 505 North Michi­gan Avenue www.ic­chi­ca­go­ho­tel.com

Da­na Ho­tel & Spa

Lä­get är fin­fint på det här ano­nymt men ge­nom­de­sig­na­de bou­ti­que­ho­tel­let som ock­så har ett spa. Bäst är tak­ba­ren som loc­kar chi­ca­go­bor så­väl som re­se­nä­rer för att spa­na in skyline och stjärn­him­mel. Dub­bel­rum från 1 233 kro­nor men det går att hit­ta bil­li­ga­re vid kam­pan­jer. 660 N Sta­te St www.da­na­ho­te­landspa.com

Här kan du äta Lux­bar

Fin­fin bist­ro en li­ten pro­me­nad bort från hek­tis­ka Mag­ni­fi­cent Mi­le. Per­fekt för slöa långlun­cher med kris­pigt vin och muss­lor, el­ler pro­va de­ras bur­ga­re med en Pi­not No­ir el­ler en pa­le ale från ett när­lig­gan­de bryg­ge­ri. När kväl­len nal­kas loc­kar den långa läck­ra ba­ren med cock­tails. Hu­vud­rät­ter från 125 kro­nor. 18 E Bel­levue Pl www.lux­bar.com

Fat Rice

På lil­la tren­di­ga och skönt sor­li­ga kvar­ters­bist­ron kan du väl­ja från den ­kan­to­ne­sis­ka och por­tu­gi­sis­ka­me­nyn, fris­ka pick­les som ­Le­mongrass Car­rot och Sour, Chi­li Cab­bage, till hu­vud­rätt oli­ka fi­nur­li­ga och välkryd­da­de kyck­ling- och fläsk­rät­ter för runt hund­ra­lap­pen. Allt sköljs ner med kraf­tigt por­tu­gi­siskt röd­vin gjort på na­tio­naldru­van Tou­ri­ga Na­cio­nal. 2957 W. Di­ver­sey Avenue www.eat­fa­trice.com

Gra­ce

Ele­gant och so­fisti­ke­rat un­der led­ning av rock­stjär­ne­li­ke Cur­tis Duf­fy som du kan föl­ja ge­nom det sto­ra in­gla­sa­de kö­ket. Meny­er­na, så­väl flo­ra (ve­ge­ta­risk), som fau­na, kos­tar 2 150 kro­nor. 652 W. Ran­dolph Stre­et www.gra­ce-re­stau­rant.com

Pub­li­can Qua­li­ty Me­ats

Char­ke­turi­er och de­li­ka­tes­ser i mas­sor – lik­som fan­tas­tis­ka mac­kor för runt 100 kr. Över ga­tan från den dig­nan­de chark­dis­ken kan man slå sig ner med fin­fi­na rät­ter till god öl på fat. Rät­ter från un­der hund­ring­en. 825 W. Ful­ton Mar­ket Stre­et

www.pub­li­canqua­li­ty­me­ats. com

Sab­le Kit­chen and Bar

Här är man in­te li­ka fo­ku­se­ra­de på cock­tails, även om de är fan­tas­tis­ka, ut­an hant­verksöl till si­na ut­sök­ta smårät­ter. Tips! De ser­ve­rar ­fru­kost från 06.30 på mor­go­nen. Se saj­ten för öv­ri­ga öp­pet­ti­der. 505 North Sta­te Stre­et www.sable­chi­ca­go.com

Enkla­re hak (di­ves, ­di­ners och ba­rer) Ma­ria’s Pac­ka­ged Goods and Com­mu­ni­ty Bar

Skön sam­lings­punkt i tren­di­ga Bridge­port där man kan hand­la hant­verksöl el­ler snac­ka med lo­kal­bor i ba­ren. Har en ny­byggd bak­fic­ka där bur­ga­re och bärs loc­kar ett hippt kli­en­tel. Det är li­te kne­pigt att ta sig till Bridge­port med buss, ta hell­re en taxi. 960 W 31st St. www.com­mu­ni­ty-bar.com

Bil­ly Go­ats Ta­vern

Le­gen­da­riskt mur­vel­hak, Chi­ca­go Tri­bu­ne lig­ger ovan­för Bil­lys, som har sam­ma in­red­ning som på 1960-­ta­let. Bra fru­kost­stäl­le om du bor i down­town. Lig­ger li­te halv­hem­ligt un­der Mag­ni­fi­cent Mi­le med en urban toksmut­sig käns­la. Så ska en di­ve bar se ut. 430 N Michi­gan Ave www.bil­ly­go­atta­vern.com

Rain­bo Club

Skönt sli­ten bar där man kan få någ­ra kal­la öl och snab­ba shots i dun­kel mys­mil­jö även på da­gen. Fram­åt kväl­len drar of­ta lo­ka­la band igång och lju­det av bil­jard byts mot skram­lig rock. 1150 N. Da­men Ave Finns på Fa­ce­book

Si­mons Ta­vern

Sven­skar­vet An­der­son­vil­le är ett mås­te. Si­mons är en in­sti­tu­tion i om­rå­det och äga­ren har många spännande histo­ri­er att be­rät­ta sam­ti­digt som du sma­kar på hans egen­gjor­da glögg. Be att få se den gam­la spe­ak ea­sy-ba­ren i käl­la­ren. 5210 N Clark St

Nick’s Be­er Gar­den

Här­ligt stäl­le i Wic­ker Park, klas­sisk bar med högt i tak, shuff­le­board, bil­jard, en li­ten träd­gård samt frej­dig per­so­nal. Många bra öl. Li­ve­band på hel­ger­na. Al­la da­gar 16–04. från 13 lör­dag och sön­dag. 1516 N. Mil­wau­kee Ave www.nicks­be­er­gar­den.com

Foto: CO­LIN BEC­KETT

På Sab­le Kit­chen and Bar är ba­ren ele­gant och drinklis­tan di­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.