Mer än 24 tim­mar? Lyc­kost! Här är någ­ra bonustips!

Resa - - VIVA LAS VEGAS -

1 Gift dig på låt­sas

Jag gif­te mig i Ve­gas! Sko­jar ba­ra! För tro in­te att du be­hö­ver sä­ga ”I do” på rik­tigt för att sma­ka på upp­le­vel­sen och ta hel­gal­na bröl­lops­bil­der med El­vis. I ”ka­pel­let” ut­an­för Bal­ly’s Las Ve­gas kan du gif­ta dig på prov me­dan folk på trot­to­a­ren tit­tar på. Ce­re­mo­nin tar en dryg kvart och in­ne­hål­ler allt som ett nor­malt Ve­gas­bröl­lop gör ut­an att det blir lag­ligt bin­dan­de. Helt fritt från bak­fyl­leång­est. 3623 S Las Ve­gas Blvd www.igot­mar­ri­e­din­ve­ga­sjk.com

2 Ta en drink hos Trump

Man vill ju ve­ta: Är Trumps ho­tell li­ka slis­ki­ga som man­nen som har star­tat dem? I den 200 me­ter höga sin­nes­sju­ka guld­skra­pan som är Trump In­ter­na­tio­nal Ho­tel kan du re­da ut sa­ken. Sätt dig i ba­ren, be­ställ ett glas rosé och ba­ra glo på al­la gäng som ska ut på mö­hip­pa. Ba­ra för att. 2000 Fashion Show Dr www.trump­ho­tels.com/las-ve­gas

3 Tit­ta på Cir­que de So­leil

Ta en taxi till Tre­a­su­re Is­land och köp bil­jet­ter till Cir­que de So­leil-fö­re­ställ­ning­en ”Mys­te­re”, den förs­ta per­ma­nen­ta cir­kus­pro­duk­tio­nen i Las Ve­gas. En 90 mi­nu­ter mäk­tig, ener­gisk och mind-blowing lyxshow som får Bra­zil Jack att skäm­mas och nack­hå­ren att re­sa sig. 3300 S Las Ve­gas Blvd www.cir­que­du­so­leil.com/las-ve­gas

4 Tes­ta li­vet som del­fin­trä­na­re

På ho­tell- och nö­jes­kom­plex­et Mi­rage har den tysk-ame­ri­kans­ka ma­gi­ker­du­on Sig­fri­ed & Roy byggt upp en tro­pisk park med 40 ex­em­plar av den utrot­nings­ho­ta­de vi­ta ti­gern. Men in­te ba­ra det. Här kan du dra på dig våt­dräk­ten och ta en fem tim­mar lång kurs som del­fin­trä­na­re, där du får sim­ma, ma­ta och hänga med värl­dens vack­ras­te djur. Mi­rage, 3400 S Las Ve­gas Blvd www.mi­ra­ge­ha­bi­tat.com

5 Spa­na på hip­s­ters i Art District

Söd­ra de­len av Down­town är Ne­va­das hip­pas­te om­rå­de och Las Ve­gas mot­sva­rig­het till New Yorks Wil­li­ams­burg. Art District kal­las även 18B (ef­tersom det är 18 kvar­ter stort) och fullt av gal­le­ri­er, mo­dern konst och fo­tout­ställ­ning­ar – en klock­ren mot­vikt till natt­li­vet. W Char­leston Blvd www.18b.org

6 Till­bringa för­mid­da­gen på Mars

Hoo­ver Dam dy­ker upp som en tur­kos rymd­sta­tion mitt i det snustor­ra öken­land­ska­pet. Bå­tar­na kom­mer som skjut­na ur ka­no­ner och över he­la skön­he­ten tro­nar en gi­gan­tisk bro. Det här är ing­en van­lig damm – det här är ren ma­gi. Har du en för­mid­dag över är det hit du vill åka och det gör du på en knapp tim­me.

7 Se hur vatt­net spru­tar

Folk stir­rar på mäng­der av gra­tissho­wer ut­an­för ho­tel­len, men det finns ba­ra en som är värd att se: Bel­la­gi­os fon­tä­ner. Var­je halvtimme mel­lan kloc­kan 15.00 och 20.00 och var­je kvart fram till mid­natt ex­plo­de­rar den 35 mil­jo­ner kvadrat­me­ter sto­ra fejk­gej­sern mitt i öknen till to­ner­na av Frank Si­nat­ra. Släng i 50 cent och öns­ka dig nå­got när du än­då är här. Var­je må­nad an­län­der en gi­gan­tisk damm­su­ga­re för att su­ga upp myn­ten vars vär­de upp­går till näs­tan 10 000 kro­nor. Ef­ter en peng­a­tvätt (bok­stav­ligt ta­lat) skänks peng­ar­na till väl­gö­ren­het. 3600 S Las Ve­gas Blvd www.bel­la­gio.com

Hoo­ver-dam­men stod klar 1936 och bygg­des för att säk­ra till­gång­en av vat­ten i söd­ra Ka­li­for­ni­en och Ari­zo­na.

Att gif­ta sig på låt­sas är ga­ran­te­rat ång­est­fritt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.