Maxa le­dig­he­ten!

Resa - - NEWS - Pe­ter Eng­berg Kungs­ga­tan 58 Umeå

Vi på Tic­ket vill all­tid hjäl­pa dig gö­ra det mesta av din se­mes­ter! Där­för tip­sar vi här om hur du smar­tast kan an­vän­da di­na se­mester­da­gar för att få så myc­ket le­dig­het som möj­ligt un­der 2017. Fa­cit hit­tar du i gui­den här till hö­ger. Påsken är ett po­pu­lärt till­fäl­le att re­sa till so­len men kom ihåg att även gö­ra det bäs­ta av öv­ri­ga rö­da da­gar un­der vå­ren. Förs­ta maj, Kristi him­mels­färd och Na­tio­nal­da­gen är per­fek­ta för en 3-nät­ters mi­ni­se­mes­ter ge­nom att ba­ra ta ut en en­da se­mester­dag, el­ler så kan du ta ut 4 se­mester­da­gar och nju­ta av he­la 9 da­gars le­dig­het. Med vår uni­ka Tic­ket­ga­ran­ti är det dess­utom än­nu enkla­re att bo­ka in årets se­mester­da­gar. Med den kan du näm­li­gen bo­ka di­rekt och be che­fen om se­mes­ter se­na­re, ef­tersom du kan av­bo­ka re­san fram till 3 tim­mar in­nan av­gång om du får för­hin­der. Be­sök när­mas­te Tic­ket­bu­tik, gå in på

tic­ket.se/se­mes­ter el­ler slå en sig­nal till mig el­ler nå­gon av mi­na kol­le­gor på

0770-456 106 så hjäl­per vi dig gö­ra det mesta av di­na se­mester­da­gar! Pe­ter Eng­berg

Påsk Ta le­digt 4 da­gar: 10–13/4 el­ler 18–21/4 To­tal le­dig­het 10 da­gar: 8–17/4 el­ler 14–23/4 Förs­ta maj Ta le­digt 4 da­gar: 2–5/5 To­tal le­dig­het 9 da­gar: 29/4–7/5 Kristi him­mels­färd Ta le­digt 4 da­gar: 22, 23, 24, 26 maj To­tal le­dig­het 9 da­gar: 20–28/5 Na­tio­nal­da­gen Ta le­digt 4 da­gar: 5,7, 8, 9 ju­ni To­tal le­dig­het 9 da­gar: 3–11/6 Mid­som­mar Ta le­digt 4 da­gar: 19–22 ju­ni To­tal le­dig­het 9 da­gar: 17–25/6 Jul & Ny­år Ta le­digt 3 da­gar: 27–29/12 To­tal le­dig­het 10 da­gar: 23/12–1/1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.