Montauk Hav, skal­djur och ”The Af­fair”

Ci­tystres­sa­de Man­hat­tan-bor och se­mes­ter­sug­na kän­di­sar har vall­fär­dat hit i åra­tal. Men nu har även res­ten av värl­den upp­täckt Montauk. Den lil­la or­ten längst ut på Long Is­land, som även kal­las The End, har fått egen stjärn­sta­tus, tack va­re suc­cé­se­ri­en ”T

Resa - - INNEHALL - Text: Åke Ericson, Eri­ka Scott Foto: Åke Ericson

Re­stau­rang­en är bland det förs­ta du ser när du när­mar dig Ama­gan­sett i Montauk. The Lob­s­ter Roll, el­ler ”Lunch” som orts­bor­na kal­lar kro­gen, är en av nyc­kel­mil­jö­er­na i Hbo-se­ri­en ”The Af­fair”.

Det är där det tän­der till mel­lan No­ah Sol­lo­way (Do­mi­nic West) och Ali­son Lock­hart (Ruth Wil­son), vil­ket har fått ex­tra många att be­sö­ka den enk­la di­nern som sägs va­ra fö­del­se­plat­sen för rät­ten ”lob­s­ter roll” hum­mer­sal­lad ser­ve­rad i bröd. En per­fekt bud­get­lunch, som du kan be­stäl­la bå­de som varm och kall. HUMMERMACKAN ÄR

li­ka van­lig på den här de­len av Long Is­land som en korv med bröd är i Sve­ri­ge, ef­tersom Montauk, för­knip­pas just med hum­mer­fis­ke.

Men Montauk-halvön har mer än mat att er­bju­da. Här finns mils­vi­da strän­der med namn som Dit­ch Plains Be­ach, Fort Pond, Gin Be­ach, Kirk Park Be­ach och South Edi­son Be­ach. Strän­der­na, där At­lan­tens vå­gor sköl­jer in, loc­kar in­te ba­ra sol­ba­da­re, ut­an är ock­så pop­pis för sur­fing och and­ra vat­ten­s­por­ter. DET SOM AN­NARS

verk­li­gen pla­ce­ra­de Montauk på Usa-kar­tan, re­dan in­nan tv-se­ri­en ”The Af­fair” fängs­la­de oss, är fy­ren The Montauk Point Light, del­sta­ten New Yorks all­ra förs­ta fyr och i dag den fjär­de älds­ta ak­ti­va fy­ren i he­la USA. Den tän­des förs­ta gång­en 1797 och au­to­ma­ti­se­ra­des så sent som 1987.

Om vädret tillå­ter går fy­ren fak­tiskt att se vid in­flyg­ning­en till Jfk-flyg­plat­sen i New York.

Var­je år hål­ler mu­si­kern Paul Simon, bo­fast i Montauk se­dan många år, en väl­gö­ren­hetskon­sert här och skän­ker he­la be­håll­ning­en till be­va­ran­det av fy­ren. Den stän­digt på­gåen­de stran­dero­sio­nen är fy­rens värs­ta fi­en­de. FÖR FRITIDSFISKARE

är Montauk ock­så ett el­do­ra­do. Ham­nen lär ha fler salt­vat­ten­fis­ke­re­kord än nå­gon an­nan hamn i värl­den och du kan få allt från svärd­fisk och haj till ton­fisk och havs­ab­bor­re på kro­ken här, men det är för att nju­ta av hum­mer som de fles­ta sö­ker sig hit.

Och, nu för ti­den, få upp­le­va mil­jön där en av värl­dens mest po­pu­lä­ra tv-se­ri­er ut­spe­lar sig.

Mon­tauks fy­hus bygg­des 1792 och är Amerikas öst­li­gas­te punkt.

Den kän­di­stä­ta re­stau­rang­en Lob­s­ter Roll, även kal­lad ”Lunch” sägs va­ra fö­del­se­plat­sen för just lob­s­ter roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.