Washing­ton Så myc­ket mer än ett makt­cent­rum

En ny pre­si­dent­fa­milj må ha flyt­tat in i Vi­ta hu­set, men USA:S hu­vud­stad är sig lik än­då. Washing­ton DC är ett fan­tas­tiskt tu­rist­mål med ett rikt kul­tur- och nö­jesut­bud. Här kom­mer tip­sen på hur du gör stan på bäs­ta sätt!

Resa - - INNEHALL - Text: Jo­han Öberg Foto: Thinkstock

Som­mar­tid kan Washing­ton DC va­ra fuk­tig och het och vin­ter­tid kan snöo­vä­der dra in. Då sit­ter det fint att be­ta av någ­ra av värl­dens bäs­ta mu­se­er – de fles­ta gra­tis. Tar du dig tid går det ock­så att få se Ca­pi­to­li­um på en gui­dad tur och till och med Vi­ta hu­set, även om det är svå­ra­re att få bil­jett till.washing­ton är en stor­stad och som i al­la stör­re stä­der är den bäst att upp­le­vas till fots. Som tur är lig­ger fi­ken tätt om du be­hö­ver vi­la föt­ter­na. LIK­SOM BA­RER­NA

om det är nå­got star­ka­re du vill ha. An­nars är cy­kel det nya tren­di­ga sät­tet att ta sig runt och det blir bil­ligt om du nytt­jar sta­dens lå­ne­cy­kel­sy­stem. På cy­kel­sa­deln – el­ler till fots – upp­täc­ker du snart att de mest char­mi­ga de­lar­na av Washing­ton är de träd­kan­ta­de ga­tor­na med lå­ga bo­stads­hus från (of­tast) 1800-ta­let i om­rå­den som Ge­or­getown, Ca­pitol Hill el­ler runt Du­pont Cir­c­le.

USA är in­te läng­re bil­ligt – tvärtom, men du spar en slant på att nytt­ja ge­ne­rö­sa hap­py hour-er­bju­dan­den och ge­nom att pas­sa på att hand­la så­dant som fort­fa­ran­de är bil­ligt, som kän­da ame­ri­kans­ka kläd­mär­ken.

Så: Let’s go west!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.