Cam­pa på tre vis

Det har ald­rig va­rit tren­di­ga­re att … cam­pa. Jo, det är fak­tiskt sant. 2017 är året då vi tac­kar nej till att bo på ho­tell och hell­re so­ver i tält och hus­vagn. Så var­för in­te se USA med ryggsäck och ligg­un­der­lag?

Resa - - INNEHALL - Text: An­na Flem­mert

Grand Ca­nyon i Ari­zo­na

Många har Grand Ca­nyon på sin ”buc­ket list”. Och viss­te du att det går all­de­les ut­märkt att cam­pa där ock­så? Det finns fle­ra stug­by­ar och cam­ping­plat­ser att bo på. Om du an­sö­ker om till­stånd kan du även cam­pa var du vill i Grand Ca­nyon, per­fekt om du vill vand­ra någ­ra da­gar i ra­vi­ner­na. Pris för cam­ping är cir­ka 200 kr nat­ten. Vill du hy­ra stu­ga lig­ger pri­ser­na på 900–1 600 kro­nor/natt. Till­stånd att cam­pa var du vill mås­te du an­sö­ka om i för­väg. www.nps.gov/grca

El Cos­mi­co ­ Mar­fa i Tex­as

Den söm­ni­ga ökensta­den Mar­fa är en väl­be­va­rad film­ku­liss mitt ute i ing­en­stans. Ja­mes De­ans sista skå­de­spe­larin­sats i fil­men ”Jät­ten” fil­ma­des här på 1950-ta­let, men i dag är den lil­la hå­lan mest känd för sin spej­sa­de hip­pecam­ping El Cos­mi­co, som öpp­na­de 2009. Va­let står mel­lan snyg­ga vin­ta­ge­hus­vag­nar från 1950-ta­let el­ler ti­pis, in­di­an­tält. pri­ser­na lig­ger mel­lan 90 och 125 dol­lar per natt. www.el­cos­mi­co.com

Rawhi­de ranch i In­di­a­na

I The Tipi Vil­lage på Rawhi­de Ranch i South Nashvil­le In­di­a­na kan du över­nat­ta i en rik­tig tipi. Täl­ten är ut­for­ma­de ef­ter Si­oux­in­di­a­ner­nas tält med de­tal­jer häm­ta­de från Black­foot- och Chey­en­ne­in­di­a­ner­na. Från mit­ten av mars till slu­tet av no­vem­ber kan du bo­ka en tipi för max åt­ta per­so­ner, till ett pris av 400 kro­nor/ natt. www.rawhi­de­ran­chu­sa.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.