Hyr lya med stjärn­glans

Resa - - INNEHALL -

Det slit­na fem­vå­nings­hu­set på 339 East 94th Stre­et i New York har sett en hel del un­der åren: Ge­ne­ra­tio­ner av ­im­mi­gran­ter, möss, knark­lang­a­re, minst ett kniv­slags­mål – och en bli­van­de pre­si­dent.

Det var här Ba­rack Oba­ma lev­de li­vet som fat­tig col­le­gestu­dent i bör­jan av 1980-ta­let, i en två­rums­lä­gen­het med re­pi­ga golv och så då­li­ga vär­me­led­ning­ar att han bru­ka­de so­va i sov­säck.

I BIOGRAFIN ”Dreams from my fat­her” be­skri­ver han hu­set som ”ogäst­vän­ligt och öde”. Var­ken port­ko­den el­ler dörr­kloc­kan fun­ge­ra­de – ”vil­le nå­gon kom­ma upp fick de gå till te­le­fon­ki­os­ken på and­ra si­dan ga­tan”.

När pre­si­den­tens ­gam­la stu­dent­bo­stad dök upp på ut­hyr­nings­saj­ten Airb­nb för någ­ra år ­se­dan blev den full­bo­kad på noll­tid.

Folk kom från när och fjär­ran med en tu­sen­lapp på fic­kan för att få so­va i sam­ma rum som värl­dens mäk­ti­gas­te man en gång ha­de gjort – trots att ing­en viss­te sä­kert om det verk­li­gen var ”rätt” lä­gen­het.

Kort där­ef­ter fyll­des ut­hyr­nings­saj­ter­na av kän­diskå­kar. Plöts­ligt kun­de The Do­ors-fans chec­ka in i lä­gen­he­ten i West Hol­ly­wood där Jim Mor­ri­son bod­de med Pa­me­la Cour­son och aspi­re­ran­de för­fat­ta­re kun­de bo­ta skriv­kram­pen i Or­son Wel­les 1930-talsvilla i Los Ang­e­les.

I dag går det in­te läng­re att över­nat­ta i Ba­rack Oba­mas gam­la lä­gen­het på East 94th Stre­et – de nya ägar­na har valt att ­in­te hy­ra ut.

DÄ­RE­MOT KAN DU bo i till ex­em­pel John Ste­in­becks, Eli­za­beth Tay­lors och Char­lie Chaplins gam­la kå­kar. Var­för? För att det är kul. Och för att det är gans­ka få som kan skry­ta med att ha an­vänt Eli­za­beth Tay­lors tvätt­ma­skin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.