Kna­si­ga se­värd­he­ter

som Grand Om du har trött­nat på klas­si­ker bron har vi någ­ra Ca­nyon och Gol­den Ga­te- lis­tan som al­ter­stäl­len som du kan ha på kna­sigt att för­und­ras na­tiv. Det finnsmyc­ket här tar nog pri­set. över i Ame­ri­kat – men de

Resa - - INNEHALL - Text: An­na Flem­mert

Bubble­gum al­ley

(San Luis Obis­po, Ka­li­for­ni­en) Den 4,6 me­ter höga och 21 me­ter långa grän­den är täckt av klib­bi­ga tuggum­min som för­bi­pas­se­ran­de läm­nat. Sam­ling­en har vux­it se­dan 1970-ta­let och i dag luk­tar den fruk­tans­värt.

Car­henge

(Al­li­an­ce, Nebras­ka) Ing­en vet vem som bygg­de brit­tis­ka Sto­ne­henge el­ler var­för, men man vet helt sä­kert vem som bygg­de Car­henge (konst­nä­ren Jim Re­in­ders) och var­för (för att hed­ra sin far). Mo­nu­men­tet be­står av 38 klas­sis­ka ame­ri­kans­ka bi­lar må­la­de i as­falts­grått och de har ex­akt sam­ma pro­por­tio­ner som originalet. Li­ka märk­ligt som coolt.

Värl­dens störs­ta ketchup­flas­ka

(Col­lins­vil­le, Il­li­no­is) Du sit­ter ba­kom rat­ten och har in­te sett nå­got an­nat än mo­tor­väg på fle­ra tim­mar, möj­ligt­vis da­gar. Plöts­ligt tit­tar du upp ge­nom trä­den och ser en 52 me­ter hög ketchup­flas­ka. Bred­vid Rout 159 i Col­lins­vil­le hit­tar du den här jät­te­flas­kan. En­ligt hör­sä­gen kan den även or­sa­ka rött hår på den oföd­da be­bi­sen om den gra­vi­da kvin­nan kom­mer för nä­ra skulp­tu­ren.

Glass­kyr­ko­gård

(Wa­ter­bu­ry, Ver­mont) Det kan kän­nas sorg­ligt när glas­sar för­svin­ner ur sor­ti­men­tet, men i stäl­let för att lå­ta sma­ker som white rus­si­an, pä­ron och crè­me bru­lée fal­la i glöms­ka har bo­la­get Ben &Jer­ry’s för­e­vi­gat dem på en kyr­ko­gård ba­kom sin fa­brik i Wa­ter­bu­ry. Här kan den som vill ut­fors­ka grav­ste­nar och av­gö­ra vil­ken smak som är den störs­ta för­lus­ten.

Be­er can house

(Houston, Tex­as) Un­der drygt 18 år sam­la­de pen­sio­nä­ren John Mil­ko­visch 50 000 öl­bur­kar som han mon­te­ra­de på sitt hus. Långa gir­lang­er av alu­mi­num­lock ding­lar från fa­sa­den och kling­ar som vind­spel när det blå­ser. Det kan lå­ta som ett löj­ligt åter­vin­nings­pro­jekt, men många arkitekter an­ser att hu­set är ett fan­tas­tiskt ex­em­pel på folk­konst.

Kvar­glöm­da sa­ker re­as

(Scotts­bo­ro, Ala­ba­ma) Nå­gon­sin und­rat var allt kvar­glömt ba­gage ham­nar om ing­en äga­re ger sig till känna? Ap­pa­lachia, ver­kar det som. Un­clai­med Bag­gage Cen­ter är dels ett mu­se­um med krimskrams, dels ett se­cond hand-pa­ra­dis där den som vill kan gå ige­nom and­ra män­ni­skors över­giv­na pry­lar (na­gel­sax­ar, yo­ga­byx­or, bow­ling­bro­scher) och kö­pa det till su­per­pri­ser.

Enorm garn­boll

(Caw­ker Ci­ty, Kan­sas) ”Vå­ga dröm stort” är ett van­ligt råd. Frank A Stre­ber gjor­de just det när han nys­ta­de ihop en garn­boll som blev 2,5 me­ter hög. In­nan han dog skänk­te han ska­pel­sen till Caw­ker Ci­tys in­vå­na­re som lo­va­de att fort­sät­ta nys­ta. Bol­len är i dag tolv me­ter hög och väger sans­lö­sa åt­ta ton.

Jim­my Carter pe­a­nut

(Plains, Ge­or­gia) Det är in­te ovan­ligt att ex-re­gen­ter får sta­ty­er upp­för­da i sin ära, men den­na fy­ra me­ter höga skulptur av USA:S 39:e pre­si­dent, som en gång i ti­den var jord­nöts­bon­de, är li­te spe­ci­ell. Den ska­pa­des 1976 un­der Car­ters förs­ta kam­panj och står fort­fa­ran­de kvar. Histo­ri­en för­täl­jer in­te vad han tyck­te om jord­nö­tens få­ni­ga (näs­tan obe­hag­li­ga) le­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.