Di­a­ne von Fursten­berg ­snyg­gar till Fri­hets­gu­din­nan

Resa - - INNEHALL -

Ett helt nytt fri­hets­mu­se­um blir höjd­punk­ten när för­skö­ning­en av Li­ber­ty Is­land öpp­nas för all­män­he­ten 2019.

Pro­jekt­le­da­re är ing­en mind­re än den världs­be­röm­de de­sig­nern Di­a­ne von Fursten­berg. Mäk­tigt blir ett konst­verk vid mu­se­ets en­tré, som in­spi­re­ras av den ame­ri­kans­ka fri­hets­sym­bo­len num­mer ett – lan­dets flag­ga. Al­la flag­gans stjär­nor, de så kal­la­de fri­hets­stjär­nor­na, kom­mer att skulp­te­ras in i ett mu­ral­konst­verk ska­pat av järn­stäng­er som en gång stöt­ta­de Fri­hets­gu­din­nan i 100 år. De ska­pa­des av in­gen­jö­ren Gusta­ve Eif­fel och är be­va­ra­de i ori­gi­nal. Var­je ”Li­ber­ty star” be­räk­nas kos­ta två mil­jo­ner dol­lar.

För­u­tom mu­se­et, som pla­ce­ras i New York Har­bor, får ön belys­ning och ett mo­der­na­re land­skap.

Det nu­va­ran­de mu­se­et är pla­ce­rat i Fri­hets­gu­din­nan och är ba­ra till­gäng­ligt för en bråk­del av be­sö­kar­na på grund av de sä­ker­hets­åt­gär­der som vid­togs till följd av 11:e sep­tem­ber­då­det 2001.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.