Gil­lar du ­mu­se­er? Kol­la då in de här!

Resa - - INNEHALL -

Da­hesh Mu­se­um of Art öpp­na­de 1995 som det en­da i USA med fo­kus på eu­ro­pe­isk 1800- och 1900-tals­konst. Ti­digt i vår öpp­nar mu­se­et igen ef­ter att lo­ka­ler­na upp­rus­tats till den prakt fas­tig­he­ten ha­de då den bygg­des 1899. Re­no­ve­ring­en har ock­så in­ne­bu­rit en ut­ö­kad yta i om­rå­det Up­per East på Man­hat­tan. 8 mars – just på In­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen – öpp­nar New-york Histo­ri­cal So­ci­e­ty Mu­se­um & Lib­ra­ry sin om­bygg­da fjär­de vå­ning, som nu helt tilläg­nas ut­ställ­ning­ar om kvin­nor i histo­ri­en. Bronx får ett barn­mu­se­um näs­ta år. Här kom­mer var­je år upp till 75 000 barn per år att kun­na upp­le­va bå­de per­ma­nen­ta och kor­ta­re in­ter­ak­ti­va ut­ställ­ning­ar för pas­san­de åld­rar. Men ock­så konst, mkul­tur och an­nat som kom­mer från just Bronx.

Den frans­ke konst­nä­ren Joseph Bails (1862–1921) mål­ning ”Bre­vet från far” finns bland sam­ling­ar­na på Da­hesh Mu­se­um of Art.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.