… och snart blir det trev­li­ga­re att kom­ma fram

Resa - - INNEHALL -

Jfk-flyg­plat­sen ska änt­li­gen få ett lyft. I in­ve­ste­ring­en – mot­sva­ran­de om­kring 100 mil­jar­der kro­nor – in­går ut­bygg­nad med nya ter­mi­na­ler och för­bätt­ring av allt från in­far­ter till par­ke­ring­ar. JFK får ock­så den ab­so­lut se­nas­te tek­ni­ken och många nya be­kväm­lig­he­ter in­ne på flyg­plat­sen. Re­dan 2018 räk­nar man med att öpp­na ett nytt först­klas­sigt ho­tell – TWA Flight Cen­ter Ho­tel.

Även in­ri­kes­flyg­plat­sen La Gu­ar­dia byggs om och får bland an­nat en mo­der­na­re hu­vud­ter­mi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.