24 tim­mar i New Or­le­ans

à la Pär Sten­ham­mar

Resa - - NEW ORLEANS -

10.00 Pick­nick-fru­kost

Köp ett par på­sar soul food till Audu­bon Park för en pick­nick-fru­kost. Här finns det jät­te­e­k­ar att lig­ga un­der och fi­na gam­la hus ra­mar in par­ken.

13.00 Kol­gril­la­de ost­ron

Gå längs Ma­ga­zi­ne Stre­et fram­åt lunch. Där lig­ger mas­sor av bu­ti­ker och re­stau­rang­er än­da ner till At­cha­fa­laya på Lou­i­si­a­na Avenue. Ät de­ras kol­gril­la­de ost­ron med ci­tron!

15.00 Jazz­fest

En per­fekt dag fort­sät­ter på Jazz fest. Bör­ja i go­spel­täl­tet med fan­tas­tisk go­spel och av­slu­ta vid sce­nen Con­go Squa­re med min soulfa­vo­rit Ma­ze. Där klär al­la sig i vitt till just det­ta åter­kom­man­de gig och publi­ken dan­sar syn­kro­ni­se­ra­de dan­ser.

21.00 Dans på ga­tor­na

Kväl­len slu­tar med par­ty och mu­sik på French­men Stre­et, med dans till brass­band ute på ga­tor­na. Nat­ten tar se­dan vid på ett stäl­le där nå­gon av de lo­ka­la stor­he­ter­na John Cle­a­ry el­ler Trom­bo­ne Shor­ty spe­lar.

04.00 Cy­kel­taxi hem

... och den bör run­das av med en Dat dog (lo­kal varmkorv med många till­be­hör) och en cy­kel­taxi hem ge­nom en ljum­men Lou­i­si­a­na-natt.

Så tar du dig hit

Pa­ketre­sa: Inga char­ter­re­sor. Pär Sten­ham­mar an­ord­nar pa­ket­re­sor un­dee Jazz fest. q www.newor­le­ans­re­san.se

På egen hand: KLM, med fle­ra, fly­ger med två mel­lan­land­ning­ar, pri­sex­em­pel från Gö­te­borg 4 030 kr i feb­ru­a­ri, en­kel re­sa.

Så tar du dig runt

Ro­li­gast är att ta sig runt med spår­vagn. Taxi är bil­ligt, men in­te all­tid lätt att hit­ta. Hyr cy­kel­taxi el­ler häst och vagn. Pris: Cy­kel­taxi från 45 kr för sex kvar­ter, se­dan 9 kr/kvar­ter. www.newor­le­ans­bi­ke­taxi.com Pris: Häst och vagn pri­sex­em­pel 365 kr/runt he­la French Qu­ar­ter, in­kl guid­ning. www.newor­le­anscar­ri­a­ges.com

Bäs­ta ti­den att åka hit

”Fes­ti­val season”, som bör­jar med Mar­di gras i feb­ru­a­ri och slu­tar med Jazz fest i maj. Kli­mat­mäs­sigt är det varmt och soligt stör­re de­len av året. Or­kan­sä­song­en i au­gusti–sep­tem­ber bör und­vi­kas.

Så här bor du

She­ra­ton Med jät­te­föns­ter ut mot Ca­nal Stre­et, be­kvä­ma rum och av­slapp­nad lob­by känns det som ett ut­märkt val för den som vill ha nä­ra till allt. Dub­bel­rum cir­ka 1 574 kr, in­kl fru­kost. 500 Ca­nal Stre­et

www.she­ra­ton­newor­le­ans. com

AC Ho­tel by Mar­ri­ott

Mitt i French Qu­ar­ter i en hi­sto­risk bygg­nad med en lyx­ig fram­to­ning. Pri­set är läg­re än hos jäm­för­ba­ra kon­kur­ren­ter. Dub­bel­rum cir­ka 1 745 kr, in­kl fru­kost. 221 Ca­ron­de­let Stre­et www.mar­ri­ott.com HH Whit­ney House B&B New Or­le­ans är en vil­las­tad med gott om my­si­ga bed & bre­ak­fast-pen­sio­nat där man kan so­va i gam­mal­dags him­mel­säng­ar och äta fru­kost på ve­ran­dor el­ler i träd­går­dar. Som till ex­em­pel här. Dub­bel­rum cir­ka 619 kr, in­kl fru­kost. 1923 Es­pla­na­de Avenue www.hhwhit­ney­house.com

Här kan du äta Ma­ho­neys Po’boy Shop

Po’boy är cajun-kö­kets snabb­mat, enklast be­skri­vet som ett franskt fra­sigt bröd med fyll­ning. Här får du näs­tan löj­ligt över­las­ta­de Po’boys. Tes­ta en Pe­a­ce­ma­ker, fylld med ost­ron, ched­dar, bacon och jät­te­rä­kor. Från 75 kr. 3454 Ma­ga­zi­ne Stre­et www.ma­ho­nyspo­boys.com

Up­per­li­ne

Pris­be­lönt re­stau­rang i ty­pisk newor­le­ansk trä­vil­la. Populär för den su­ve­rä­na cajun-ma­ten. Öp­pet för mid­dag ons­dag–sön­dag. Bo­ka i för­väg, te­le­fon­num­mer på hem­si­dan. Varm­rät­ter från 162 kr. 1413 Up­per­li­ne Stre­et www.up­per­li­ne.com

Gaut­reau’s

Finsmakar­krog där den unga hyl­la­de koc­ken Sue Zer­ma­nick lyf­ter fram det frans­ka ar­vet i Lou­i­si­a­nas matt­ra­di­tio­ner och kor­sar med mo­der­na tren­der. Varm­rät­ter från 195 kr. 1728 So­ni­at Stre­et www.gautreaus­re­stau­rant.com

Upp­lev

Mar­di Gras & Jazz fest Årets två höjd­punk­ter i New Or­le­ans. Mar­di Gras är en kar­ne­val med pa­ra­der, mu­sik, för­kläd­na­der och all­mänt un­dan­tags­till­stånd från reg­ler och mo­ral. Jazz fest är långt ifrån ba­ra jazz. Var­je år spe­lar ett sjok av världs­ar­tis­ter. Bo­ka ho­tell i god tid. Kul­men un­der Mar­di Gras nås 27 feb­ru­a­ri, och de fles­ta vill va­ra på plats någ­ra da­gar in­nan. Pa­ra­der hålls än­da från ja­nu­a­ri. Jazz fest hål­ler på 28 april–7 maj. www.mar­digrasnewor­le­ans.com www.no­jazz­fest.com

Vand­ra i Gar­den District

När USA köp­te Lou­i­si­a­na av Na­po­le­on 1803 blev Gar­den District den förs­ta ame­ri­kans­ka stads­de­len i New Or­le­ans. Längs Char­les Avenue finns fan­tas­tis­ka trä­pa­lats från den­na tid. Shop­ping­en och re­stau­rang­er­na gör att man kan gå upp­täckts­färd på långa Ma­ga­zi­ne Stre­et i da­gar.

Ut­flykt till träs­ken

Träs­ken i Lou­i­si­a­na är välkända för vat­ten­om­flut­na träd med häng­an­de mos­sor, al­li­ga­to­rer och ga­mar. Från sta­den Hou­ma ar­ran­ge­ras spännande båt­tu­rer. Sö­der om New Or­le­ans kan man vand­ra ge­nom träs­ken på träbro­ar i Ba­ra­ta­ria Pre­ser­ve. www.lost­landstours.org www.an­nie-mil­ler.com nps.gov/je­la/ba­ra­ta­ri­a­pre­ser­ve.htm

Här kan du shop­pa Funky Mon­ky

Ma­ga­zi­ne Stre­et har kal­lats värl­dens bäs­ta shop­ping­ga­ta. En av de ro­li­gas­te klä­d­af­fä­rer­na är Funky mon­key. Mest vin­tage, men med ett in­tres­sant ur­val. Många hat­tar, t-shir­tar, sol­glas­ö­gon med me­ra. 3127 Ma­ga­zi­ne Stre­et www.funky­mon­key­no­la.com

Magno­lia Su­gar & Spice

Ett enormt sor­ti­ment av cajun-kryd­dor och an­nat i ”cajun-smak”, även kok­böc­ker. Många av så­ser­na går att provsma­ka in­nan du kö­per dem. 237 Royal Stre­et

French­men Art Mar­ket

French­men Stre­et är in­te ba­ra den ro­li­gas­te par­ty­ga­tan i New Or­le­ans, här finns ock­så kul shop­ping. Som den­na fi­na mark­nad där lo­ka­la konst­nä­rer och konst­hant­ver­ka­re säl­jer si­na pro­duk­ter. Bäst på kväl­len. 619 French­men Stre­et www.french­men­art­mar­ket.com

Bar­häng

How­lin’ Wolf För­träff­ligt mu­sik­stäl­le i Wa­re­house District, mel­lan de hi­sto­ris­ka kvar­te­ren och det lug­na­re Gar­den Town. Två sce­ner, den störs­ta lo­ka­len så stor att även li­te mer kän­da ar­tis­ter spe­lar här. 907 St Pe­ter Stre­et www.thehow­linwolf.com

Ti­pi­ti­na’s

Le­gen­da­risk mu­sikscen dit de sto­ra nam­nen fort­fa­ran­de kom­mer. Har en bu­tik för t-shir­tar och an­nan me­mo­ra­bi­lia. En­da nack­de­len är att lä­get i Up­town kan krä­va en tax­ire­sa hit. 501 Na­po­le­on Avenue www.ti­pi­ti­nas.com

Spotted Cat

På French­men Stre­et är ut­bu­det på li­ve­mu­sik om­tum­lan­de stort och of­ta gra­tis. Som på den här stäm­nings­ful­la och all­tid full­pac­ka­de jazz­bar med fy­ra li­ve­band per dag. 623 French­men Stre­et www.spottedcat­mu­sic­club.com

Viss­te du att…

... Se­cond li­nes är nam­net på de om­ta­la­de tra­di­tio­nel­la pa­ra­der­na i New Or­le­ans? Ko­sty­mer, dans och trum­ryt­mer var­je sön­dag stör­re de­len av året, ”som på en jazz­be­grav­ning ut­an kropp”. På Jazz fest an­ord­nas Se­cond li­nes dag­li­gen in­ne på fes­ti­val­om­rå­det.

Mis­sa in­te…

... den lil­la vin­bist­ron Bac­cha­nal, fint ex­em­pel på hur nya stäl­len ut­veck­las i New Or­le­ans. Välj i bu­tik­de­lens om­fat­tan­de sor­ti­ment av vi­ner, os­tar och and­ra de­li­ka­tes­ser, och slå dig ner i träd­går­den ba­kom. Scen för li­ve­mu­sik. www.bac­cha­nalwi­ne.com

Bour­bon Stre­et är in­te ba­ra natt­liv. I nor­ra än­dan finns någ­ra av de fi­nas­te hu­sen i French Qu­ar­ter.

Ute­ser­ve­ring, Ma­ga­zi­ne Stre­et.

Ut­kläd­da da­mer, Ma­ga­zi­ne stre­et.

Ga­tu­fest med brass­band, French­men Stre­et.

Se­cond li­ne­pa­rad, Jazz fest.

Brass­band spe­lar.

Jazz fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.