En fängs­lan­de upp­le­vel­se

Resa - - NEW ORLEANS - Text: An­na Flem­mert Foto: Ge­rald Her­bert/ap

USA: störs­ta högsä­ker­hets­fäng­el­se ut­an­för New Or­le­ans har bli­vit en turistattraktion med sou­ve­nir­bu­tik och popcorn.

Fäng­el­se­turism är en väx­an­de ­in­du­stri i Nor­da­me­ri­ka.

Fruk­tans­värt – el­ler fa­sci­ne­ran­de? Det av­gör du.

Tu­ris­ter hop­par av bus­sen, tar upp si­na ka­me­ror och po­se­rar. De är no­ga med att tagg­trå­den och vakt­tor­net kom­mer med på bil­den i bak­grun­den. ”Välkommen”, står det vid en­trén till USA:S störs­ta högsä­ker­hets­fäng­el­se i Lou­i­si­a­na.

NÅG­RA ME­TER BORT trängs barn­fa­mil­jer och pen­sio­nä­rer i sou­ve­nir­stån­den för att kö­pa kep­sar, vy­kort och mug­gar med tex­ten ”An­go­la – a ga­ted com­mu­ni­ty”.

Ba­kom mu­ren hålls 5 200 män­ni­skor in­spär­ra­de. Näs­tan 100 sit­ter på de­at­hrow och vän­tar på att av­rät­tas. Över hälf­ten har dömts till livs­tid och kom­mer ald­rig släp­pas ut.

An­go­la Pri­son är en av Nor­da­me­ri­kas märk­li­gas­te at­trak­tio­ner. I april och ok­to­ber kör An­go­la ro­de­o­täv­ling­ar och då är det fritt fram för tu­ris­ter att kom­ma hit.

VAR­JE ÅR KOM­MER 70 000 tu­ris­ter hit var­je år för att se mör­da­re och rå­na­re stång­as med tju­rar på fäng­el­se­ro­de­on.

De mest välan­pas­sa­de fång­ar­na får rö­ra sig fritt bland be­sö­kar­na och ser­ve­rar ham­bur­ga­re, glass och kyck­lingspett. And­ra säl­jer egen­till­ver­ka­de lek­sa­ker.

JIPPOT SKUL­LE KUN­NA bli hur fel som helst. En smyg­titt in i and­ra män­ni­skors elän­de. Men in­ter­ner­na häv­dar att det är ett väl­be­höv­ligt av­brott från ett an­nars inru­tat liv och en möj­lig­het att träf­fa fa­milj och vän­ner un­der mer av­slapp­na­de for­mer.

Oav­sett vad man tyc­ker om fäng­el­se­turism är det en väx­an­de in­du­stri, bå­de i USA och res­ten av värl­den.

www.an­go­la­ro­deo.com

En ils­ken tjur går till at­tack mot fång­ar­na på An­gola­fäng­el­set vid den år­li­ga ro­de­o­täv­ling­en. Bil­jet­ter­na kos­tar 20 dol­lar och kan be­stäl­las på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.