Al­catraz, San Fran­ci­sco

Resa - - NEW ORLEANS -

Det fles­ta kom­mer hit över da­gen, men det går ock­så att över­nat­ta i ökän­da D-block, där de far­li­gas­te fång­ar­na hölls in­spär­ra­de från 1930- till 60-ta­let. Trots att ”The rock” sägs va­ra en av de mest hem­sök­ta plat­ser­na i USA vill så många till­bringa nat­ten här att ett lot­te­ri av­gör om man får kö­pa bil­jet­ter. Är du su­gen fyl­ler du i ett for­mu­lär som ska skic­kas in i no­vem­ber var­je år. De 35 som blir ut­tag­na får be­ta­la 2 000 dol­lar för upp­le­vel­sen. Då in­går ett par tim­mars straffar­be­te, mid­dag, en rund­tur i de un­der­jor­dis­ka tunn­lar­na. www.al­catraz­tic­kets.com

Den ökän­de gangs­tern Al ”Scar­fa­ce” Ca­po­ne satt in­låst i el­va år i cell 181, dömd för skat­te­brott.

In­tres­se­för­e­ning­en Fri­ends of Ci­vil War­­al­catraz hål­ler fle­ra gång­er i vec­kan ­gui­da­de tu­rer ikläd­da uni­for­mer och tids­ty­pis­ka klä­der från ti­den för ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get. Al­catraz, el­ler ”The Rock”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.