Stjärnkoc­ken Cur­tis Duffys lis­tar si­na Chi­ca­gofa­vo­ri­ter

Resa - - CHICAGO -

1 La­ke Michi­gan

– Att åka på en båtut­flykt på La­ke Michi­gan med mi­na vän­ner är nå­got jag ald­rig blir trött på.

2 Cubs

– Jag bru­kar gå på en cub­s­match (ba­se­ball-la­get Chi­ca­go Cubs) då och då med mi­na dött­rar. Det är en upp­le­vel­se.

3 Ar­ki­tek­tur

– Jag tyc­ker om att ta en ar­ki­tek­tur­guid­ning ge­nom sta­den, som för­stås ska ske från en båt. Du hop­par på en stor båt som fly­ter fram ge­nom sta­den sam­ti­digt som en gui­de för­kla­rar al­la maf­fi­ga bygg­na­der och de­ras histo­ria.

4 Ce­mi­tas Pue­blas

– Ce­mi­tas Pue­blas är su­ve­ränt för en snabb och bra lunch, dess­utom lig­ger det nä­ra Gra­ce.

5 La­ke Sho­re Dri­ve med ­mo­tor­cy­kel

– Jag är en rik­tig mo­tor­cy­ke­len­tu­si­ast. Un­der var­ma da­gar gil­lar jag att ta en mo­tor­cy­kel­tur längs La­ke Sho­re Dri­ve, gär­na till­sam­mans med min vän och kol­le­ga Mi­chael Mu­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.