CLIN­TON HILL ­ & FORT GREE­NE

Resa - - BROOKLYN -

Två om­rå­den in­till varand­ra stå­tar med im­po­ne­ran­de hus, mul­ti­kul­tu­rell be­folk­ning och en täm­li­gen bo­he­misk at­mo­sfär. Här finns Prattin­sti­tu­tet, ett le­dan­de konst­närscol­lege med den störs­ta skulp­tur­par­ken i New York. Bland hu­vud­at­trak­tio­ner­na märks lopp­mark­na­der, The Broo­klyn Aca­de­my of Mu­sic (BAM) och en upp­sjö av mat-, dryck- och shop­ping­möj­lig­he­ter. Här kan du äta Lu­lu & Po Li­ten re­stau­rang, be­lä­gen ba­ra ett par mi­nu­ter från BAM, som er­bju­der en mängd var­ma och kal­la smårät­ter samt någ­ra sta­di­ga­re rät­ter sig­ne­ra­de det nya ame­ri­kans­ka kö­ket. 154 Carl­ton Ave, Fort Gree­ne www.lu­lu­and­po.com Ro­man’s På den­na re­stau­rang van­kas en ita­li­e­nin­spi­re­rad me­ny som är ny från dag till dag. Stäm­ning­en är hög­ljudd, för­mod­li­gen för att al­la stam­mi­sar ver­kar känna varand­ra. 243 De­kalb Ave, Fort Gree­ne www.ro­mansnyc.com

Put­nam’s Mäk­ta populär krog bland de bo­en­de. In­red­ning­en på­min­ner om för­buds­ti­den, men ma­ten är av­gjort mo­dern. Vad sägs om ”De­vils on hor­se­back” – fri­te­ra­de ost­ron på kryd­di­ga ägg – och eko­lo­gis­ka fläsk­kot­let­ter? 419 Myrt­le Ave, Clin­ton Hill www.put­nam­spub.com Ta en drink Hot Bird Ba­ren hit­tar man på en öde del av At­lan­tic Avenue. Nam­net är ta­get från en ned­lagd kycklingre­stau­rang i Broo­klyn, men här lig­ger fo­kus på spe­ci­alöl. Stor in­ner­gård och luf­tig in­te­ri­ör. 546 Clin­ton Ave, Clin­ton Hill Ha­ba­na Out­post Här­lig sam­lings­plats med färg­gla­da pa­ra­sol­ler, fro­zen mar­ga­ri­tas och bil­li­ga ku­bans­ka och mex­i­kans­ka rät­ter, som majskol­var dop­pa­de i co­ti­ja­ost. 757 Ful­ton St, Fort Gree­ne www.ha­ba­na­out­post.com Här kan du shop­pa Broo­klyn Flea Hund­ra­tals för­säl­ja­re er­bju­der an­ti­ka möb­ler, vin­ta­ge­klä­der, smyc­ken, konst och snabb­mat i Fort Gree­ne var­je lör­dag. 176 La­fay­et­te Ave, Fort Gree­ne www.broo­klyn­flea.com Owa Afri­kan Mar­ket Färgspra­kan­de mål­ning­ar, skulp­tu­rer och skå­lar från Ni­ge­ria och Gha­na täv­lar om utrym­met med af­ri­kans­ka kryd­dor på den­na ba­sar. 434 Myrt­le Ave, Fort Gree­ne www.owa­af­ri­kan­mar­ket.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.