PROSPECT HEIGHTS

Resa - - BROOKLYN -

Li­tet men om­väx­lan­de om­rå­de­med en blandning av väl­be­va­ra­de bru­na sand­stens­hus och ett stort grön­om­rå­de i form av Prospect Park. Här hit­tar du även Broo­klyns bo­ta­nis­ka träd­gård, Broo­klyn Mu­se­um och stads­bib­li­o­te­ket. Här kan du äta Bar Cor­vo Tju­sig ita­li­e­na­re, grun­dad av ägar­na till den an­sed­da Al di Lá i Park Slo­pe. Pro­va­se­mo­li­nagnoc­chi, frit­to misto el­ler bläck­fisk con­fi­te­rad med chi­li, ci­tron och myn­ta. 791 Washing­ton Ave www.bar­cor­vo.com Che­ryl’s Glo­bal Soul Värl­den är koc­ken Che­ryl Smit­hs in­spi­ra­tions­käl­la. Ve­ge­ta­risk ta­gi­ne från Ma­roc­ko, ko­re­ansk entrecô­te och thai­länds­ka muss­lor i ko­kos och cur­ry. Nä­ra Broo­klyn Mu­se­um. 236 Un­der­hill Ave www.che­ryls­glo­bal­soul.com Fran­ny’s Här är piz­zor­na him­melskt fra­si­ga. Kom ti­digt, det är of­ta knök­fullt. Släck törsten med en av hu­sets eg­na cock­tails me­dan du vän­tar på bord. 295 Flat­bush Ave www.fran­nys­broo­klyn.com Ta en drink We­at­her Up Ele­gant, spar­samt upplyst och väl­digt cool bar (den nämn­des i and­ra av­snit­tet av ”Girls“) med mör­dar­cock­tails. Pro­va Tothless Grin med tequi­la re­po­sa­do, Fer­net Bran­ca, ny­pres­sad ci­tron­juice, hem­gjord or­geat och ka­ka­o­li­kör. 589 Van­der­bilt Ave www.weat­he­rup­nyc.com Fi­ka Milk Bar Oav­sett om du vill ha ett van­ligt glas mjölk el­ler en au­stra­li­an iced cof­fee (dubbel es­pres­so med va­nilj­glass och mjölk) kan du be­ge dig till det­ta trev­li­ga kafé, öpp­nat av ­Alex­an­der Hall från Mel­bour­ne. 620 Van­der­bilt Ave www.mil­k­bar­broo­klyn.com Här kan du shop­pa Park De­li­ca­tes­sen Hos det ga­let coo­la pa­ret Va­len­ti­ne Leung och Mi­chael Sci­a­fa­ni kan man kö­pa de­ras fa­vo­rit­pry­lar: Snitt­blom­mor, ska­te­boards och ba­tik­klä­der. Väl­digt broo­klynskt. 533 Park Pl www.park­de­li­bk.com The Gar­den Shop/ Broo­klyn Bo­ta­nic Gar­den Ett mec­ka för al­la med grö­na fing­rar. Träd­gårds­red­skap, hem­in­red­ning och bloms­terin­spi­re­ra­de smyc­ken och klä­der. 990 Washing­ton Ave www.bbg.com

Chris Gen­ti­le i sin bu­tik Pil­grim Surf + Supp­ly i Wil­li­ams­burg.

Ko­re­ansk fri­te­rad kyck­ling Tal­de i Park Slo­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.