BROO­KLYN HEIGHTS

Resa - - BROOKLYN -

Om­rå­det är in­te li­ka liv­ligt som si­na gran­nar, men Broo­klyn Heights burg­na kvar­ter stå­tar med långa ra­der av pit­to­res­ka hus, från ti­di­ga 1800-tals­hus till bru­na sand­stens­fa­sa­der. Heights lig­ger be­hän­digt nä­ra down­town Man­hat­tan och längs pro­me­na­den ne­re vid vatt­net har man en fan­tas­tisk ut­sikt över sta­dens skyline. Här kan du äta Co­lo­nie Su­perb re­stau­rang med högt i tak, le­van­de ljus och en hel vägg med grö­na ör­ter. Ru­stik och lant­lig at­mo­sfär. 127 At­lan­tic Ave www.co­lo­nienyc.com

All­de­les i ­ut­kan­ten av Dum­bo lig­ger den­na lil­la ori­gi­nel­la krog

Nood­le Pud­ding Ita­li­ensk klas­si­ker med pris­värd och smak­rik me­ny. Är du su­gen på en skål med muss­lor och en ti­ra­mi­su till ef­ter­rätt är det här rätt stäl­le. 38 Hen­ry St

www.nood­le­pud­ding­broo­klyn. com Ta en drink The Roe­bling Inn Still­sam ta­ver­na som lig­ger någ­ra kvar­ter från vatt­net, och som fått nam­net ef­ter ar­ki­tek­ten som ­ri­ta­de Broo­klyn Bridge. Mörk­bru­na trä­pa­ne­ler och 15 oli­ka sor­ters öl på fat. 97 At­lan­tic Ave www.the­roe­blinginn.com Fi­ka Iris Ca­fe Det per­fek­ta stäl­let för dig som vill ha li­te fi­ka ef­ter den ar­ki­tek­to­nis­ka rund­tu­ren i The Heights. 20 Co­lum­bia Pl www.irisca­fenyc.com Här kan du shop­pa Housing Works Thrift Shop Stor andra­hands­bu­tik med klä­der, ac­ces­so­a­rer och möb­ler. Bu­ti­kens vinst går till forsk­ning om hiv och aids. 122 Mon­ta­gue St www.housing­works.org Hol­ler & Squall An­ti­ka möb­ler, in­du­stri­be­lys­ning, hus­ge­råd av vin­ta­ge­typ och nå­got så ud­da som en upp­stop­pad på­få­gel. 119 At­lan­tic Ave www.hol­le­rand­squall.com Så kom­mer du hit SAS och Nor­wegi­an fly­ger di­rekt och dag­li­gen till JFK el­ler Ne­wark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.