DUM­BO

Resa - - BROOKLYN -

För­kort­ning­en står för Down Un­der the Man­hat­tan Bridge Over­pass. Förr i ti­den ett sjas­kigt la­ger­om­rå­de, nu hem för någ­ra av de dy­ras­te fas­tig­he­ter­na i Broo­klyn. Lik­som när­be­läg­na Broo­klyn Heights er­bju­der Dum­bo slå­en­de vy­er över Man­hat­tan. Här kan du äta Gran Ee­lectri­ca Lju­set flö­dar in ge­nom fönst­ren på den­na mex­i­kans­ka re­stau­rang. Öp­pen för lunch och mid­dag och spe­ci­a­li­se­rad på hem­gjor­da tor­til­las. 5 Front St www.gra­ne­lectri­ca.com Vi­ne­gar Hill House All­de­les i ut­kan­ten av Dum­bo lig­ger den­na lil­la ori­gi­nel­la krog på en kul­ler­stens­ga­ta. Ig­no­re­ra den otidsen­li­ga in­red­ning­en och ­no­te­ra de ex­pert­mäs­sigt kom­po­ne­ra­de rät­ter­na. 72 Hud­son Ave www.vi­ne­gar­hill­house.com Här kan du shop­pa The Po­wer­house Are­na Gal­le­ri, bou­ti­que och fa­sci­ne­ran­de bok­han­del i ett. Per­fekt för­strö­el­se, sär­skilt om du gil­lar att blädd­ra i böc­ker. 37 Main St www.po­wer­house­a­re­na.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.