Smak och krisp

Resa - - FIXA BUR­GA­REN -

kan gö­ra skill­nad mel­lan en me­di­o­ker bur­ga­re och ett mäs­ter­verk. Tänk på att ju fler sma­ker av sött, surt, salt, beskt och uma­mi du får med, desto bätt­re. För­sök ock­så tän­ka på tex­tu­ren – kon­si­sten­sen – så att nå­got bryter av mot allt det mju­ka i kött och bröd. Någ­ra ski­vor gur­ka, kris­pig is­bergsal­lad, pick­la­de lökring­ar el­ler rostad lök gör att ham­bur­ga­ren blir mer in­tres­sant, och go­da­re, att äta. Och till­sätt gär­na nå­got som ger li­te sting, li­te het­ta. Så­ser, dres­sing­ar och ma­jon­näs är per­fek­ta till­be­hör som, förutom att bju­da på en käns­la av saf­tig­het, ock­så ger till­fäl­le att till­sät­ta en smak man verk­li­gen tyc­ker om. Till ex­em­pel är tryf­fel­ma­jon­näs prop­pat med uma­mi me­dan cho­ri­zo­ma­jjo ger bå­de uma­mi och säl­ta. Och smak av cho­ri­zo såklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.