Från mor­gon till små­tim­mar­na i nö­jes­mec­kat

På The Strip står en man med skyl­ten ”Spar­ka mig på ­kulorna för tio dol­lar”. Ett par kvar­ter bort sit­ter en kvin­na i ba­tik­mönst­rad klän­ning och kys­ser en le­van­de il­ler. 24 ­tim­mar räc­ker att se allt och li­te till i Las Ve­gas. So­ver gör du se­na­re, i värld

Resa - - INNEHALL - Text An­na Flem­mert

Ba­kom ne­on­fa­sa­den göm­mer sig en hel ­bak­gård av hip­pie­di­strikt, foto­gal­le­ri­er och Miche­l­in­re­stau­rang­er

What hap­pens in Ve­gas, stays in Ve­gas och det är li­ka bra. När tax­in rul­lar in i det barn­för­bjud­na par­ty­el­do­ra­dot läg­ger du ditt van­li­ga liv på hyl­lan och går in i en värld där allt kan kö­pas för peng­ar. Na­ken­dan­ser, jät­te­cock­tails i blom­vas­for­mat och bak­fyl­le­slaf­si­ga tre­rät­tersmid­da­gar kloc­kan sex på mor­go­nen. Till och med kö­er­na till de hetaste natt­klub­bar­na kan for­ce­ras om du är be­redd att hos­ta upp någ­ra ex­tra dol­lar.

Mitt i sme­ten, där slock­nar det ald­rig. Sta­den blin­kar och ly­ser 24 tim­mar om dyg­net. Här finns Eif­fel­tor­net, Fri­hets­gu­din­nan och Venedigs ka­na­ler på en och sam­ma ga­ta. Prå­ligt ut­kläd­da ar­tis­ter, en ly­san­de py­ra­mid som kan ses från rym­den och 103 ka­si­non ut­an kloc­kor och föns­ter – allt för att du ska tap­pa tids­upp­fatt­ning­en.

90 PRO­CENT AV TU­RIS­TER­NA spe­lar och blir i snitt 500 dol­lar fat­ti­ga­re. ”The house al­ways wins” är re­geln, så om vill gam­b­la: sätt en max­gräns. Tes­ta allt men gör det snabbt – rou­let­te, enar­ma­de ban­di­ter och en 45-mi­nu­ters­run­da black­jack. För det finns så myc­ket mer att se. Ba­kom ne­on­fa­sa­den göm­mer sig en hel bak­gård av hip­pi­e­di­strikt, fo­to­gal­le­ri­er och Miche­l­in­re­stau­rang­er.

Hur bör­jar man då? Själv­klart med en pro­me­nad längs den sju kilo­me­ter långa hu­vud­ga­tan The Strip, där 40 mil­jo­ner män­ni­skor span­ku­le­rar om­kring var­je år. Många onykt­ra. Många ki­van­des om peng­ar. Många i brud­slö­ja. För­bi El­viska­pell, rö­ji­ga pool­par­tyn och troll­kar­lar som gör ak­ro­ba­tik i rull­trap­por­na. Se­dan är det ba­ra att tap­pa för­stån­det, slin­ka in på si­do­ga­tor­na och föl­ja lju­sen, skrat­ten och mu­si­ken.

VISST ÄR DET EN SYN för ögo­nen. Och det bäs­ta: Du be­hö­ver in­te bli ru­i­ne­rad. Nor­wegi­an har låg­pris­flyg för så li­te som 999 kro­nor en­kel väg och ho­tel­len är ex­tremt pris­vär­da om man jäm­för med and­ra ame­ri­kans­ka stä­der. Viss­te du att du kan bo i dub­bel­rum mitt på Strip­pen för 350 spänn nat­ten?

Myc­ket kan sä­gas om sta­den som ald­rig so­ver, men trå­kig – det blir den ald­rig.

12.00 Kitschs­hop­ping

Be chauf­fö­ren att släp­pa av dig ut­an­för Bo­nan­za Gifts, som kal­las ”värl­dens störs­ta kitsch­mec­ka”. Här fyn­dar du blin­kan­de Je­su­si­ko­ner, ry­kan­de plast­fon­tä­ner och fulsnyg­ga Rou­te 66-skyl­tar som kan pif­fa upp vil­ket trist hem som helst. 2440 S Las Ve­gas Blvd www.worlds­lar­gest­gifts­hop.com

13.00 Ökent­ripp

Smit iväg en stund från all ga­len­skap på The Strip. En kvarts pro­me­nad väs­ter om hu­vud­ga­tan lig­ger Spring’s Pre­ser­ve, en fan­tas­tisk oas med kak­tus­träd­gård, öken­ranch och ko­li­bris. 333 S Val­ley Vi­ew Blvd www.springs­pre­ser­ve.org

15.00 Ne­on­kick

Ne­on­skyl­tar­na är he­li­ga i Sin Ci­ty – störst vin­ner. Ne­on­mu­se­et har räd­dat iko­nis­ka Las Ve­gas-skyl­tar från skro­ten se­dan 1996 och är en Instagram­vän­lig skatt med 150 sten­coo­la ex­em­plar. Adress: 770 N Las Ve­gas Blvd www.ne­on­mu­se­um.org

16.00 Pool­par­ty med ex­tra allt

Pool­par­tyn är the shit och all­ra he­tast är Mar­quee på The Cos­mo­po­li­tan. Dan­sa tills du svim­mar el­ler slap­pa i en sol­säng – ba­ra att väl­ja. Står ditt namn in­te på gäst­lis­tan be­hö­ver du in­te ens för­sö­ka, men det bäs­ta: Du kan kö­pa bil­jett el­ler an­mä­la dig på mar­que­e­las­ve­gas.com/ guest-list-day. The Cos­mo­po­li­tan, 3708 S Las Ve­gas Blvd www.mar­que­e­las­ve­gas.com

18.00 Fjä­ri­lar i ma­gen

Du be­stäm­mer dig för att över­vin­na höjd­skräc­ken och pro­me­ne­rar upp till Stra­tosphe­re To­wer. På 30 se­kun­der be­fin­ner du dig 330 me­ter up­pe i luf­ten. Nö­jer du dig in­te med att nju­ta av ut­sik­ten i den snur­ran­de tak­ba­ren kan du tes­ta helt gal­na åkattrak­tio­ner som X-scream, en berg- och dal­ba­na på 300 me­ters höjd, Big Shot, fritt fall från 108:e vå­ning­en, el­ler In­sa­ni­ty, en klo­lik­nan­de ka­ru­sell med löj­ligt skö­na 3G-kraf­ter. 2000 S Las Ve­gas Blvd stra­tosphe­re­ho­tel.com

20.00 Maf­fig mid­dag

När du är i USA ska det ätas ham­bur­ga­re, men rik­ti­ga så­da­na. På Gor­don Ram­say Bur­gr ham­nar du i en mil­jö med gla­sin­kläd­da brin­nan­de väg­gar och äter bur­ga­re på en ny ni­vå med kris­pi­ga lökring­ar och söt­po­ta­tis-pom­mes som är så go­da att man blir för­ban­nad. 3667 S Las Ve­gas Blvd www.gor­don­ram­say­restau­rants.com/bur­gr

22.00 Slap­pa bland ­sjöjung­frur

Bör­ja nat­ten med en cock­tail på hel­gal­na Mer­maid Lounge på Sil­ver­ton Ca­si­no, som sam­man­fat­tar allt vad Las Ve­gas hand­lar om. Att sti­ga in här är som att kli­va in en 1960-tals­film på ste­ro­i­der med så myc­ket krimskrams att tit­ta på att man blir snur­rig. Som om in­red­ning­en in­te kun­de bli mer sur­re­a­lis­tisk: Ut­an­för fönst­ren sim­mar vin­kan­de sjöjung­frur. Sil­ver­ton Ca­si­no, 3333 Blue Di­a­mond Rd

www.sil­ver­ton­ca­si­no.com/di­ne/ best-bars-las-ve­gas

23.30 Låt spel­djä­vu­len ta över

Klas­sis­ka Bel­la­gio är den po­pu­lä­ras­te spel­hå­lan med miss­mat­cha­de hel­täck­nings­mat­tor och ta­ket fullt av färg­gla­da pa­ra­ply­er. Här kan du sit­ta vid enar­ma­de ban­di­ter och rou­let­te­bord med en gra­tis­d­rink i han­den och hop­pas på den sto­ra vins­ten. Det var här som Oce­an’s Ele­ven spe­la­des in, men du be­hö­ver in­te sat­sa li­ka myc­ket som Cloo­ney och Pitt – det räc­ker med mi­ni­mu­min­sat­sen 15 dol­lar. 3600 Las Ve­gas Blvd South www.bel­la­gio.com

01.00 Dan­sa he­la nat­ten lång

Nu kän­ner du dig re­do för li­te hål­li­gång och pro­me­ne­rar bort till rö­ji­ga natt­klub­ben Hak­ka­san på MGM Grand, med fullt ös he­la vä­gen in i be­tong­en. Ef­ter ett par tim­mar väljer du att rum­la vi­da­re till Om­nia, Cae­sar’s Pa­la­ces gal­na par­ty­mec­ka med fy­ra vå­nings­plan och all tänk­bar mu­sik som är den hetaste plat­sen att slå klac­kar­na i ta­ket just nu. 3799 S Las Ve­gas Blvd

www.hak­kasanlv.com 3570 S Las Ve­gas Blvd

www.om­ni­a­nightclub.com

Åkattrak­tio­nen X-scream är ba­ra för våg­hal­si­ga.

I ca­si­not är det all­tid öp­pet och det finns var­ken kloc­kor el­ler föns­ter.

I Ve­gas kan du par­ta­ja he­la nat­ten lång till små­tim­mar­na om du så öns­kar.

Foto: AP/SCANPIX SWE­DEN Foto: GORDONRAMSEYRESTAURANTS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.