Följ Ame­ri­kas dra­ma­tis­ka land­skap

Byt mo­tor­vä­gen mot räl­sen – bo­ka bil­jett på Ca­li­for­nia Zep­hyr. Tåg­lin­jen tar dig från Chi­ca­go till San Fran­sisco me­dan du lu­tar dig till­ba­ka i sä­tet och nju­ter av ut­sik­ten, ma­ten och, för­hopp­nings­vis, säll­ska­pet.

Resa - - INNEHALL - Text: Andre­as Ström­berg

Vi står för­vän­tans­ful­la på ståt­li­ga Uni­on Sta­tion i Chi­ca­go. Ef­ter­mid­dags­het­tan når 35 gra­der och vär­men dall­rar över den he­ta per­rong­en. Kloc­kan är två, da­gens en­da av­gång ska snart rul­la i gång och vi tar plats i de bre­da be­kvä­ma få­töl­jer­na, med su­ve­rän pa­no­ra­maut­sikt tre me­ter över mar­ken.

Io­was och Nebras­kas oänd­li­ga majs­fält väc­ker ing­en upp­hets­ning. Vi pas­se­rar Gal­va, döpt ef­ter de svens­kar från Gäv­le som vil­le byg­ga det re­li­giöst uto­pis­ka sam­häl­let Bishop Hill här. Det är skym­nings­tim­me på bro­ar­na över de bre­da flo­der­na Mis­sis­sip­pi och Mis­sou­ri.

TÅGVÄRDEN KOM­MER med en frä­scha kud­dar och fil­tar in­nan vi sus­sar in till vag­nens ryt­mis­ka du-dunk. Vi har be­ta­lat för bud­getva­ri­an­ten Coach Se­at, en kom­for­ta­bel få­tölj med ben­stöd som fälls ut till en skön ligg­stol som vi so­ver helt okej i. Vill man kos­ta på sig en säng är två­bädd­s­ku­pén Stan­dard Slee­per mest pris­vär­da al­ter­na­tiv. Då in­går även dusch.

Mor­gon­rod­nad. En tim­mes stopp för vat­ten­på­fyll­ning, frukt, öl och cho­kla­din­köp på sta­tions­ki­os­ken i Den­ver.

– Väl­kom­na al­la nya pas­sa­ge­ra­re, det är nu det sto­ra även­ty­ret bör­jar! Co­lo­ra­do kom­mer att bju­da på otro­li­ga sce­ne­ri­er, sä­ger den en­ga­ge­ra­de och skämt­sam­me kon­duk­tö­ren Cu­rit Katz i hög­ta­lar­na och för­vänt­ning­ar­na hos oss pas­sa­ge­ra­re höjs.

VI STI­GER LÄNGS sto­ra kur­vor bred­vid äng­ar med be­tan­de kor och gli­der snart ige­nom de 51 tunn­lar i Klip­pi­ga ber­gen som ral­lar­na spräng­de mot re­sans högs­ta punkt Con­ti­nen­tal Di­vi­de up­pe på sva­la 2 800 me­ters höjd.

Det ma­je­stä­tiskt långa tå­get sling­rar sig ge­nom ra­vi­ner som Go­re Ca­nyon och Glenwood Ca­nyon med lod­rä­ta rö­da väg­gar, så nä­ra att vi näs­tan kan ta på dem. I ba­ren kopp­lar vi av med ef­ter­mid­da­gens bloody ma­ry för tre dol­lar un­der hap­py hour.

VY­ER­NA GÖR OSS an­däk­tigt tys­ta i tim­mar. Det är som ett me­di­ta­tivt ring­lan­de kryss­nings­far­tyg på räls. Plöts­ligt knäp­per det till i hög­ta­lar­na:

– Ef­ter många våld­sam­ma sam­man­drabb­ning­ar och mark­kon­flik­ter med in­di­a­ner bands USA:S öst­ra och väst­ra kust sam­man med räls år 1869 och fick sitt namn Zep­hyr som be­ty­der ”väs­tan­vind” i gre­kisk my­to­lo­gi, upp­ly­ser fri­vil­liggui­den, pen­sio­nä­ren Je­an Ya­le.

En halv­tim­mes spännande histo­ri­er tar vid.

– Runt näs­ta krök gjor­des fle­ra tå­gö­ver­fall de förs­ta åren, ef­tersom man mås­te köra myc­ket sak­ta ned­för flo­den och kan hop­pa på vag­nar­na från ber­get.

Vi sam­ta­lar med prat­sam­ma re­se­nä­rer i pa­no­ra­ma­vag­nen vid sto­ra föns­ter och med tak av glas.

– Ame­ri­ka­ner åker säl­lan tåg. Ca­li­for­nia Zep­hyr går ba­ra en gång per dygn och det är mest gam­ling­ar som jag som har tid och ro, skrat­tar mor­mor Ali­cia Key­nes som är på väg från Glenwood Springs för att träf­fa sitt barn­barn i Re­no.

I GRAND JUNCTIONS ÖKENHETTA är vi tre tim­mar för­se­na­de. Ing­en ver­kar bry sig om det. Uta­hs bergs­for­ma­tio­ner känns be­kan­ta från wes­tern­fil­mer. Hov­mäs­ta­ren, ele­gant klädd i vit skjor­ta och blå väst, kom­mer för­bi och tar upp mid­dags­re­ser­va­tio­ner. Det blir gi­gan­tis­ka rev­bens­spjäll på vit duk i re­stau­rang­vag­nen.

Ca­li­for­nia Zep­hyr ar­tar sig till drygt tre dygns av­kopp­ling och lång­sam te­ra­pi mot rast­lös­het. Si­er­ra Ne­va­da-ber­gen och Ka­li­for­nis­ka slät­tens apel­sinlun­dar av­slu­tar na­tursce­ne­ri­er­na in­nan det långa tunga tågse­tet sak­ta, gniss­lan­de stan­nar in med ett ryck i Eme­ry­vil­le, med San Fran­ci­scos sil­hu­ett på and­ra si­dan buk­ten.

FÄR­DEN HAR GETT så många star­ka vi­su­el­la upp­le­vel­ser, mö­ten, skratt och nya kun­ska­per att tågäls­ka­re som vi vill vän­da och re­sa till­ba­ka. Vil­ket vi gör. Men först ef­ter en rik­tigt ro­lig vec­ka i char­mi­ga San Fran­sisco.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.