Bäs­ta ut­flyk­ter­na

Fan­tas­tis­ka Key West, out­lets med brak­pri­ser, Ever­gla­des och Dis­ney World. En li­ten bit ut­an­för Mi­a­mi finns många av Flo­ri­das bäs­ta upp­le­vel­ser.

Resa - - INNEHALL - Text: Ka­ta­ri­na Arvidson, Jo­nas Hen­ning­s­son

1 The Keys och Key West

Ba­ra en kort bild­färd från Mi­a­mi star­tar de förs­ta av öar­na i ett pärl­band av öar, om­gär­da­de av man­grove och mjuk sand, al­la in­ra­ma­de av vat­ten som skim­rar i tur­kost och pär­le­mor. Re­dan när för­fat­ta­ren Er­nest He­ming­way kom hit i bör­jan av 1930-ta­let var The Keys, spe­ci­ellt Key West, en fristad för livs­be­ja­ka­re av al­la de slag. Fo­kus bru­kar ham­na på just Key West, ön som lig­ger så långt sö­der ut som det går att kom­ma i USA. Pärl­ban­dets yt­ters­ta ö. En ut­post som för tan­kar­na till sol­ol­ja och isi­ga drin­kar ur plast­mugg. Men he­la The Keys lo­var par­ty och ett be­kym­mers­fritt kust­liv.

2 Out­lets

Pas­sa på att fyn­da mär­kes­klä­der till en bråk­del av pri­set. På Or­lan­do In­ter­na­tio­nal Premium Out­lets finns 180 bu­ti­ker med mär­ken som Ni­ke, Victo­ria’s Sec­ret och Tommy Hil­fi­ger. Or­lan­do Vi­ne­land Premium Out­lets är en ex­klu­si­va­re out­let med 160 bu­ti­ker. Där hit­tar du mär­ken som Bur­ber­ry, DVF och To­ry Burch. Bå­da är öpp­na 10-23 al­la da­gar ut­om sön­da­gar då man stäng­er kl 21. www.pre­mi­u­mout­lets.com

3 Ever­gla­des

Ever­gla­des är ett enormt våt­marks­om­rå­de på över 6 000 kvadrat­me­ter. Du åker runt med så kal­la­de ”air bo­ats”. De har en en stor fläkt i ak­tern, som gör att de kan kö­ras på grun­da vat­ten. He­la Ever­gla­des är som ett en­da stort zoo: al­li­ga­to­rer, or­mar, öd­lor och fåg­lar. Många fö­re­tag er­bju­der tu­rer. En av dem är Sawgrass som har fun­nits se­dan 1950. Per­so­na­len är väl­ut­bil­dad och be­rät­tar gär­na li­te ex­tra om om­rå­det. Du kan åka båt bå­de på dag­tid och nat­te­tid. De har ock­så djur i ett mind­re zoo. En bil­jett kos­tar cir­ka 25 dol­lar. I lunch­re­stau­rang­en kan du tes­ta kro­ko­dil­kött! www.ever­gla­destours.com

4 Nö­je­spar­ker

Dis­ney World, Uni­ver­sal ­Stu­di­os, Sea World, Is­le of Ad­ven­tu­re och Ma­gic King­dom Park. I Flo­ri­da finns det en upp­sjö av nö­je­spar­ker. Här finns ro­lig­he­ter för bå­de sto­ra och små. Tänk på att te­ma­par­ker­na är så pass sto­ra att du bör räk­na med minst en dag där. Ett tips är att om möj­ligt und­vi­ka hel­gen, då ris­ken är att du får till­bringa störs­ta de­len av da­gen i kö. En en­dags­bil­jett på Dis­ney World kos­tar runt 100 dol­lar.

Fo­to: THINK­STOCK, AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.