Smak­ful­la Mal­lor­ca

Resa - - MALLORCA -

Oliv­trä­den va­jar i bri­sen och vin­ran­kor­na bre­der ut sig på vin­går­dar­na runt Bi­nis­sa­lem. Land­ska­pet har star­tat sin för­vand­ling från vår­bloms­ter och gröns­ka till vac­kert skif­tan­de guld­gu­la ny­an­ser i som­mar­land­ska­pet. Den un­der­ba­ra mal­lorquins­ka dof­ten av barr­träd och ros­ma­rin kom­mer till­ba­ka un­der den he­ta so­len. Strän­der­na lig­ger in­te länge öde och ha­vet lan­dar mjukt på öns kust i små vå­gor.

I takt med att na­tu­ren för­änd­ras vak­nar ön till liv efter vin­terns lug­na må­na­der för att ta emot sä­song­ens be­sö­ka­re som blir allt fler för var­je år. Mal­lor­ca har ge­nom­gått en re­jäl för­vand­ling un­der de se­nas­te åren och är en des­ti­na­tion som al­la pra­tar om. Det­ta har gjort att många sat­sar på verk­sam­he­ter in­om tu­rist­nä­ring­en och kon­kur­ren­sen gör att kva­li­tén har bli­vit vik­ti­ga­re än nå­gon­sin.

DET SOM DE bäs­ta ju­ve­ler­na har ge­men­samt är att du mås­te ve­ta att de ex­i­ste­rar an­nars kan du lätt pas­se­ra dem med nä­san i väd­ret, ut­an att ve­ta att du pre­cis gick för­bi det bäs­ta kafé­et el­ler den go­das­te ölen som till­ver­kas på ön. Mal­lor­ca har lång tra­di­tion av tu­rism men ön är ock­så bra på att be­hål­la det bäs­ta för sig själv. Även den älds­ta kro­gen på ön kan va­ra så pass gömd att det kan ta fle­ra år in­nan du hit­tar dit.

På nya och tren­di­ga Ho­tel Na­kar i Pal­ma nju­ter du till­ful­lo vid ho­tel­lets tak­pool.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.