Mal­lor­cas guld­korn

Resa - - MALLORCA -

Ho­spes Ma­ri­cel

Star­ta da­gen med en lyx­ig fru­kost på Ho­spes Ma­ri­cel. De­ras pris­be­lön­ta fru­kost ser­ve­ras på den vack­ra ter­ras­sen som över­blic­kar Pal­ma­buk­ten och de små bad­vi­kar­na vid Il­le­tes. Fru­kosten kom­mer som en av­smak­nings­me­ny i åt­ta steg från salt till sött. Räk­na med att det tar drygt två och en halv tim­ma. Den kos­tar 48 eu­ro. ­Be­grän­sat an­tal plat­ser, så re­ser­ve­ra bord i tid. Öp­pet: 9-10.30 al­la da­gar. Car­re­te­ra And­ra­tx 11 Cal­vià

www.ho­spes.com/es/mal­lor­ca-ma­ri­cel/

Bar S’hostal

Det­ta vat­ten­hål är Mon­tui­ris sam­lings­punkt. Det kan in­te bli mer mal­lorquinskt. Re­stau­rang­en lig­ger i ut­kan­ten av den vack­ra byn, som är värt ett be­sök i sig. Hit kom­mer al­la som le­tar efter den per­fek­ta smör­gå­sen pa amb oli som kan jäm­fö­ras med dans­kar­nas smör­re­bröd. Tra­di­tio­nellt ba­kat bröd top­pat med to­mat och klas­sis­ka på­lägg som sobra­sa­da, char­ku­te­ri­er och ost. Öp­pet: 7–03, stängt mån­da­gar. Cal­le Con­sti­tu­ción 54, Mon­tui­ri

Sa Fo­ra­da­da re­stau­rang

Un­dan­gömd på en klip­pa vid ha­vet i Tramun­ta­na lig­ger Mal­lor­cas mest au­ten­tis­ka pael­la­re­stau­rang. Den tilla­gas över öp­pen eld. Och för att byg­ga på spek­tak­let yt­ter­li­ga­re har re­stau­rang­en en av de bäs­ta ut­sik­ter­na på ön. För att kom­ma hit mås­te man par­ke­ra bi­len vid ut­sikts­plat­sen Mi­ra­dor Sa Fo­ra­da­da och vand­ra cir­ka 45 mi­nu­ter ner­för ber­get till re­stau­rang­en. Glöm in­te bad­klä­der­na så kan du ta ett sval­kan­de dopp från klip­por­na ne­dan­för ser­ve­ring­en. Bords­re­ser­va­tion är ett mås­te. Öp­pet: 12.30–16.30, stängt tors­da­gar. Car­re­te­ra Vall­de­mos­sa Deiá vid 6 km-mar­ke­ring­en

www.sa­fo­ra­da­da.com/lle­ga­ring­les

Be­er Lo­vers

All plat­ser har si­na un­dan­göm­da skat­ter. Det viss­te brö­der­na Mi­quel och Filip Amo­ros Craw­ford när de stä­da­de ur släk­tens över­giv­na hus för att gö­ra plats för sitt micro­bryg­ge­ri. Fa­bri­ken lig­ger på en bak­ga­ta in­nan­för ring­mu­ren i Al­cú­dia. På den lil­la in­ner­går­den sam­las öläls­ka­re vid dagens slut. De ge­men­sam­ma bor­den bju­der in till sam­tal och du läm­nar bryg­ge­ri­et med ett le­en­de. Enkla­re till­tugg kan be­stäl­las. Öp­pet: Fre­da­gar och lör­da­gar, 16–20. Öl­prov­ning kan bo­kas. Cal­le Cis­ter­na 7A, Al­cú­dia www.be­er­lo­versmal­lor­ca.com

Can Jo­an de s’ai­go Histo­ri­en om señor Jo­an de s’ai­go bör­jar på 1800-ta­let när han sam­la­de snö i Tramun­ta­na för att gö­ra is­block till då­ti­dens kyl­skåp i Pal­ma. Han var en man med många idéer och kom på att bör­ja blan­da frukt­saft i smält­vatt­net från is­bloc­ken som han se­dan för­vand­la­de till sin be­röm­da glass. Det är ett po­pu­lärt kafé som ser­ve­rar den klas­sis­ka man­del­glas­sen, en­sa­i­ma­das och and­ra mal­lorquins­ka bak­verk. Ett be­sök på kafé­et är som att ti­den har stått still. Öp­pet: 8–21 al­la da­gar. Finns på två adres­ser i Pal­ma: Cal­le Can Sanç, 10 Cal­le del Baró de San­ta Ma­ria del Se­pulc­re, 5

www.can­jo­an­de­sa­i­go.com Bo­de­ga Bi­ni­a­gu­al Det finns gott om vin­pro­du­cen­ter på Mal­lor­ca. Om man ba­ra har till­fäl­le att be­sö­ka en bo­de­ga är Bi­ni­a­gu­al ett bra val. För­u­tom att vi­net är ut­sökt, är går­den pit­to­resk och det pro­du­ce­ras även oliv­ol­ja här. Nytt för i år är apel­sin- och ci­tron­mar­me­lad gjord på går­dens fruk­ter. Pro­duk­ter­na säljs i gårds­bu­ti­ken. Vin­prov­ning kos­tar 20–50 eu­ro be­ro­en­de på vil­ket pa­ket man väl­jer. Prov­ning mås­te bo­kas i för­väg. Öp­pet: Mån­dag–fre­dag, 10–16. Camí de Mu­ro Bi­ni­a­gu­al www.bo­de­ga­bi­ni­a­gu­al.com Pon­dero­sa be­ach Playa de Mu­ro är en av Mal­lor­cas största strän­der som sträc­ker sig i stort sett över he­la Al­cú­di­a­buk­ten. I ena än­den lig­ger det ett par strand­ba­rer. Pon­dero­sa be­ach är en av dem och loc­kar tills sig mu­sikäls­ka­re. Un­der hel­gen bjuds dj:s in för att spe­la på ef­ter­mid­da­gar­na mel­lan 16–19. Skön Af­ter be­ach-stäm­ning präg­lar stäl­let. Fisk och skal­djur do­mi­ne­rar på me­nyn. Öp­pet: 10–22 al­la da­gar un­der hög­sä­song. Ca­set­tes des Ca­pel­lans, 123 www.pon­dero­sa­be­ach.com Cal Rei­et Ho­listic Retre­at Det har bli­vit en explosion av yo­gis på Mal­lor­ca och Cal Rei­et är det förs­ta ho­tel­let som sat­sar på retre­ats och väl­må­en­de. Vak­na till få­gel­kvit­ter i ut­kan­ten av byn San­ta­nyí och bör­ja da­gen med yo­ga. Den gam­la går­den med anor från 1881 är fint re­no­ve­rad och har 15 ex­klu­si­va rum. Car­rer de C’al Rei­et, 80, San­ta­nyí www.cal­rei­et.com Ho­tel Na­kar Na­kar är Pal­mas se­nas­te till­skott av de­sign­ho­tell. Det cen­tra­la lä­get mitt i stan gör att det är nä­ra till bå­de tren­di­ga San­ta Ca­tali­na och gam­la stan. Rum­men är rym­li­ga och man star­tar da­gen med fru­kost på åt­ton­de vå­ning­en med ut­sikt över Pal­mas hus­tak och Ka­te­dra­len. Yt­ter­li­ga­re en en vå­ning upp finns en pool och soldäck med vy över Pal­ma­buk­ten. Aveni­da Jai­me III, 21 Pal­ma www.na­kar­ho­tel.com

Be­sök byn Mon­tui­ri för sin oex­plo­a­te­ra­de ge­nu­i­ni­tet. Och, när du än­då är där …

… mås­te du tes­ta en pa amb oli.

På en klip­pa likt ett få­gel­bo lig­ger Sa Fo­ra­da­da.

Skönt strand­häng på Pon­dero­sa be­ach.

På Can Jo­an de s’ai­go säljs de spans­ka bul­lar­na en­sa­i­ma­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.