Gå på stads­mu­ren

Resa - - KROATIEN -

Dubrov­niks 2 kilo­me­ter långa stads­mur, som på si­na håll är drygt 25 me­ter hög och har mur­verk som är upp till 12 me­ter tjoc­ka, har fle­ra mäk­ti­ga vakt­torn, mini­fort, fle­ra bran­ta trap­por och har bju­dit på stor­sla­gen ut­sikt än­da sen de bör­ja­de upp­fö­ras på me­del­ti­den. Att gå ett helt varv på den mäk­ti­ga stads­mu­ren är nå­got av ett mås­te hur svet­tigt det än är som­mar­tid. Vyn över stads­kär­nans gyt­ter av hus och kyrk­torn är be­då­ran­de. Pro­me­na­den tar van­li­gen en dryg tim­me, då fo­to­till­fäl­le­na är många och på ett par stäl­len där mu­ren går högt ovan ha­vet finns fik/ba­rer för den törs­ti­ge.

In­trä­det har sti­git brant på ba­ra någ­ra år och 2017 kos­tar det 150 ku­na (drygt 200 kro­nor) för vux­na, men då ska man ve­ta att peng­ar­na går till un­der­håll av mu­rar­na och till am­bi­tiös re­stau­re­ring av and­ra fort och stads­mu­rar, ex­em­pel­vis de be­röm­da, 5 kilo­me­ter långa för­svars­mu­rar­na i Ston.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.