Strö­va i grän­der­na

Resa - - KROATIEN -

Ga­tu­nä­tet in­nan­för mu­rar­na i Dubrov­nik är ut­lagt i ett rut­nät, så det är helt omöj­ligt att gå vil­se. Dä­re­mot hän­der det att man ham­nar i åter­vänds­grän­der och får le­ta ny väg. Hu­vud­strå­ken har gat­sten av gul­vit mar­mor som sli­pats till en här­lig lys­ter sen de la­des ut på me­del­ti­den.

Stradun är den en­da rik­tig bre­da ga­tan och den sträc­ker sig mel­lan stads­por­tar­na Pi­le väs­ter och Plo­ceˇ i ös­ter. I Öst­ra än­den av Stradun lig­ger Luža-tor­get med det res­li­ga klock­tor­net, Or­lan­do­pe­la­ren med sin skulp­tur av rid­da­ren Ro­land och sta­dens eget längd­mått – la­kat – in­ristat i ste­nen. En la­kat var läng­den på Ro­lands un­derarm – 512 mil­li­me­ter.

Pa­ral­lellt med Stradun, när­ma­re ha­vet går ett par af­färs- och re­stau­rang­ga­tor och på landsi­dan re­stau­rang­ga­tan Pri­je­ko, med li­te för många trött­sam­ma in­kas­ta­re. Längs många ga­tor är hu­sen bygg­da i en iden­tisk stil med ka­rak­tä­ris­tis­ka af­fä­rer som al­la har sam­ma run­da­de föns­ter. Det­ta är ett resultat av den för­ödan­de jord­bäv­ning­en 1667, då man ef­teråt snabbt be­höv­de bra lo­ka­ler till al­la hant­ver­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.