Ta lin­ba­nan

Resa - - KROATIEN -

Ber­get Srd re­ser sig brant till 415 me­ters höjd i ryg­gen på Dubrov­nik. Bergs­kam­men kröns av ett fort från Na­po­le­on­ti­den, som kom att spe­la en nyc­kel­roll i Dubrov­niks för­svar un­der be­läg­ring­en 1991–92. Då lyc­ka­des mot al­la odds en li­ten kro­a­tisk styr­ka hål­la stånd där och för­hind­ra att den ju­go­sla­vis­ka ar­mén fick to­talt fritt skott­fält ner mot grän­der­na, som dock be­sköts i må­na­der från and­ra bergs­kam­mar och från ha­vet. I dag finns ett in­tres­sant mu­se­um om be­läg­ring­en in­ne i det sva­la for­tet (in­trä­de 30 ku­na).

Lin­ba­nan upp till ber­gets topp åter­in­vig­des 2010 (den för­ra sköts sön­der 1991) och kos­tar 120 ku­na tur och re­tur. Man kan bå­de gå på en sling­rig stig till top­pen el­ler ta bil via en av­fart på vägen mot flyg­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.