BRA ATT VE­TA!

Resa - - ITALIEN -

Pass

Om du har ett pass – ta med det. Även om gil­tigt Id-kort fun­ge­rar är det fort­fa­ran­de smi­di­ga­re att an­vän­da pass på ho­tell och vid till ex­em­pel bil­hy­ra.

Peng­ar

Va­lu­tan är eu­ro. Ban­ko­ma­ter­na ac­cep­te­rar de fles­ta bank­kort. Även om man kan be­ta­la med kort på re­stau­rang­er och stör­re bu­ti­ker kan det ibland be­hö­vas kon­tan­ter till ex­em­pel i mind­re bu­ti­ker. Skim­ming av kort är ty­värr gans­ka van­ligt i Ita­li­en så var upp­märk­sam, även vid ut­tag från ban­ko­mat.

Kli­mat och sä­song

De be­hag­li­gas­te må­na­der­na att be­sö­ka Li­gu­ri­en och Cin­que Ter­re är maj till ju­ni och sep­tem­ber till ok­to­ber, men även vår­må­na­der­na mars och april kan bju­da på fina da­gar. Me­del­tem­pe­ra­tu­ren i ju­ni är cir­ka 25 gra­der i luf­ten och 19 gra­der i vatt­net. I au­gusti har ita­li­e­nar­na se­mes­ter vil­ket gör att pri­ser­na sti­ger och det är myc­ket folk i rö­rel­se över­allt. För­bok­ning av ho­tell är då nöd­vän­digt. Någ­ra ho­tell och re­stau­rang­er stäng­er på vin­tern.

Språk

Ita­li­ens­ka. Eng­els­ka ta­las ibland.

Vat­ten

Kran­vatt­net går att dric­ka, men är in­te all­tid gott. Flaskvat­ten finns att kö­pa över­allt.

Lad­da ner vår re­segui­de till

Cin­que Ter­re på www.af­ton­bla­det.se/re­sa/re­segui­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.