Skra­pa fram dröm­vins­ten och tu­sen­tals gla­da barn och ung­do­mar

Resa - - MALLORCA -

Al­la är vär­da ett fint lov. Även barn som har det tu t hem­ma. Som in­te har nå­gon­stans att ta vägen när de är le­di­ga. El­ler som in­te har chan­sen att re­sa iväg. Med öpp­na ar­mar tas där­för barn och ung­do­mar emot till ro­li­ga, tryg­ga och drog­fria mil­jö­er. Där även­ty­ret bör­jar och där barn får va­ra barn. Till Trol­le­bo­läg­ret i Lin­des­berg är al­la barn väl­kom­na – oav­sett vil­ken bak­grund de har el­ler hur de­ras fa­mil­je­si­tu­a­tion ser ut. Och det är ba­ra ett ex­em­pel på lä­ger som blir verk­lig­het lan­det om. År efter år. 840.000 lä­ger­tim­mar. 120.000 hjul­ning­ar. En halv mil­jon kra­mar. Ett oänd­ligt an­tal skratt. En del sa­ker går in­te att vär­de­ra i kro­nor och ören. Men ut­an dig vo­re in­te lä­ger­verk­sam­he­ten för många tu­sen barn möj­lig, va­re sig un­der som­ma­ren el­ler res­ten av året. När du kö­per vå­ra lot­ter går över­skot­tet till Iogt-nto-rö­rel­sens verk­sam­he­ter. Ditt lott­köp gör skillnad i var­da­gen och räd­dar liv. Var­je dag. Gör fler till vin­na­re på mil­jon­lot­te­ri­et.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.