Bli ser­ve­rad skum­pa i vatt­net

Resa - - STRANDKLUBBAR -

En ser­vi­tör som tar bå­ten ut med en bric­ka med cham­pagneglas till din lyx­båt, lå­ter det bra?

Det är en av su­per­ser­vice­tjäns­ter­na på Ac­ca­na Sum­mer Club.

Det här för­ra årets sto­ra sats­ning vid stran­den Camp de Mar, om­gi­vet av lyx­lä­gen­he­ter och sto­ra vil­lor varav Clau­dia Schif­fer är en av ägar­na och Mi­chael Schu­macher är en an­nan. Ba­kom byg­get av den nya som­mar­klub­ben står ho­tell- och re­stau­rang­kon­cer­nen It med tre lyx­ho­tell, en hyr­fir­ma för mo­tor­bå­tar och kro­gar i ent­re­pre­nörs­fic­kan.

–Vi trä­nar ser­vi­tö­rer­na att åka ut i båt med dryc­ker­na ut­an att spil­la, be­rät­tar Mi­gu­el Con­de, Ac­ca­nas äga­re och del av It.

HÄR FÖRSES TILL OCH MED sol­sto­lar­na med en spe­ci­al­de­sig­nad ”but­ler­knapp”. Gäs­ter­na kan väl­ja att ba­da på den pub­li­ka stran­den el­ler re­laxa i eget skyd­dat pool­om­rå­de som ska stå klar till årets ba­kom Ac­ca­nas bygg­na­der.

–Vi vil­le gö­ra Pal­ma till en des­ti­na­tion. Vi­sa att det går att gö­ra små­ska­lig lyx så som vi ska­pat vå­ra bou­tiqe­ho­tell. Det här är en för­läng­ning på dem, sä­ger Mi­gu­el Con­de och pe­kar stolt mot ett gäng sol­pa­ne­ler. Ac­ca­na kom­mer att bli helt själv­för­sör­jan­de på ener­gi. Och i kö­ket vill de an­vän­da närod­lat, helst ska det mesta kom­ma från ön.

ME­NYN RATTAS AV koc­ken Al­ber­to Vi­dal som job­bat på topp­kro­gar i Madrid ti­di­ga­re. Han ser­ve­rar bru­schet­tas som dig­nar av sol­mog­na småto­ma­ter, kris­pi­ga fri­te­ra­de he­la rä­kor med skal och en av kö­kets sig­na­tur­rät­ter är en car­pac­cio på por­to­bel­lo­svamp.

Tan­ken är att man ska kun­na hänga myc­ket och li­te på som­mar­klub­ben. An­ting­en på en bi­lut­flykt från Pal­ma, en knapp halv­tim­me bort, el­ler en ba­ra på en lunch. Har du båt och lig­ger för an­kar i buk­ten så kom­mer ser­vi­tö­rer­na och häm­tar dig såklart. Och bor du på nå­got av ho­tel­len ska du kun­na pool­hänga var­je dag. Dess­utom lig­ger en golf­ba­na in­om ba­ra mi­nu­ters körav­stånd. Dock kom­mer det in­te att bli någ­ra se­na fest­till­ställ­ning­ar, tror Mi­gu­el Con­de.

– Det finns ett visst lugn här i Camp de Mar. Fes­tar gör de så bra på så många and­ra stäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.