RES MED ME­DEL­HA­VETS NYASTE FAR­TYG

Resa - - MEDELHAVSKRYSSNING -

MSC Mera­vig­lia är vårt nyaste och största far­tyg som krys­sar i Me­del­ha­vet som­ma­ren 2017. Med sin nytän­kan­de plan­lös­ning med sto­ra öpp­na ytor får du en unik havsnä­ra upp­le­vel­se med oslag­bar havut­sikt! På sin rutt be­sö­ker MSC Mera­vig­lia 4 län­der och 6 stä­der un­der 7 da­gar. Följ med på en unik upp­le­vel­se! Kryss­ning­en star­tat i Bar­ce­lo­na och tar dig till fan­tas­tis­ka plat­ser som Ne­a­pel, Si­ci­li­en och Mal­ta på sin 7-da­gars kryss­ning runt Me­del­ha­vet. Plat­ser med tu­sen­å­rig histo­ria med unikt konst- och kul­tur­liv. Om­bord finns en mängd ak­ti­vi­te­ter att väl­ja på. Låt dig hän­fö­ras av spek­ta­ku­lä­ra sho­wer fram­för­da av ”Cir­que du So­leil”, ge dig hän i vat­ten­lan­det med tre oli­ka vat­ten­rutsch­ka­nor el­ler njut av en lug­net med en här­lig ita­li­ensk kopp kaf­fe, en bok och svårsla­gen havs­ut­sikt. El­ler var­för in­te stro­sa en stund i vår shop­ping­gal­le­ria i två plan där ta­ket täcks av en 480m² stor Led-skärm – en di­gi­tal him­mel som vi­sar sol­ned­gång­en el­ler den stjärn­kla­ra natt­him­len. På kväl­len nju­ter du av hög­klas­si­ga mid­da­gar där du fritt kan väl­ja när och var du vill äta. Åter i av­re­se­ham­nen kan vi se till­ba­ka på en kryss­ning som bju­dit på bå­de lug­na stun­der vid poo­len, vack­ra strän­der, nya smult­ron­stäl­len och myll­ran­de stä­der. En re­sa du sent kom­mer glöm­ma!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.