För­vå­nans­värt få åker in i lan­det och ut­fors­kar stä­der­na i ber­gen

Resa - - KROATIEN -

Så re­ser du hit

Nonstop­flyg till Pu­la med Nor­wegi­an och SAS, till Ri­je­ka (ön Krk) med Scand­jet och Ry­a­nair. Char­ter med Apol­lo, Sol­re­sor, TUI och Ving. Adriatiska ha­vet är den del av Me­del­ha­vet som lig­ger när­mast Sve­ri­ge, cir­ka 160 mil med bil från Mal­mö.

Så re­ser du runt

Det går bus­sar mel­lan de fles­ta stä­der men enklast är att kö­ra bil. Mesta­dels bra vägar, men det kan va­ra trångt i stä­der och par­ke­rings­plat­ser­na är små. Du får in­te kö­ra in i de små bergs­stä­der­na, men det finns par­ke­rings­plat­ser strax ut­an­för. Du kan hy­ra cy­kel med trans­port i ena rikt­ning­en om du vill cyk­la på Pa­ren­za­na.

Bäs­ta ti­den

Som­mar­halv­å­ret. I ju­li och au­gusti är det trångt och det kan va­ra myc­ket varmt. Ju­ni och sär­skilt sep­tem­ber bru­kar ha bra vä­der och in­te så många tu­ris­ter.

Så bor du Pri­vat­rum el­ler lä­gen­het

Rum­men är of­ta men in­te all­tid en del av vär­dens hem. Egen to­a­lett och dusch finns näs­tan all­tid, i lä­gen­he­ter­na kök el­ler pent­ry. Städ­ning, säng­lin­ne och hand­du­kar in­går i pri­set. Bo­ka di­rekt med ägar­na, på Airb­nb el­ler på van­li­ga ho­tell­saj­ter.

Ho­tel Kaš­tel

Fa­mil­jen Po­le­si­nis 1600-tals­pa­lats i Mo­tovun har för­vand­lats till ett ho­tell med drygt 30 rum, ett li­tet en­kelt spa med pool, re­stau­rang och en gröns­kan­de träd­gård. Trg Andrea An­ti­co 7, Mo­tovun www.ho­tel-kas­tel-mo­tovun.hr

Ze­le­na La­gu­na Re­sort

Ho­tel Kaš­tels ra­ka mot­sats är ett gi­gan­tiskt re­sort­om­rå­de strax sö­der om Porec.ˇ Ze­le­na La­gu­na be­står av en rad oli­ka ho­tell samt en cam­ping. Re­sor­tens natt­klubb By­blos är störst i Istri­en.

www.la­gu­na­porec.com/des­ti­na­tion/re­sorts-porec/ze­le­na-la­gu­na-re­sort

Här kan du äta Kaya Ener­gy Bar & De­sign

En­dast lät­ta­re rät­ter som mini­piz­za, men ett här­ligt ut­bud av kaf­fe, ört­te och eko­lo­gisk le­mo­nad. Kaya är ock­så en de­sign­bu­tik med kud­dar, lam­por och and­ra in­red­nings­de­tal­jer. Vin­cen­ta iz Kast­va 2, Grožn­jan

www.fa­ce­book.com/kay­ae­ner­gy­bar/

Hrast

En ovän­tat ele­gant krog göm­mer sig ba­kom en grå­das­kig fa­briks­fa­sad. Sitt på ter­ras­sen och njut av ut­sik­ten mot den gam­la stads­kär­nan. Am­bi­tiös me­ny in­rik­tad på fisk och skal­djur.

q Sv Niko­la

Fin­krog på Porecsˇ kaj. Fisk, skal­djur och pas­ta, gär­na med ist­risk tryf­fel på me­nyn. Bra stäl­le att kol­la folk­li­vet och de lyx­i­ga fri­tids­bå­tar­na som lig­ger på rad. Oba­la Marša­la Ti­ta 23, Porecˇ www.svniko­la.com Ni­ko­le Tes­le 13, Porecˇ www.resto­ran­h­rast.com

Bar­häng Epoca Sym­pa­tisk bar på ka­jen i Porecˇ där man fi­kar och äter glass på da­gen och tar en drink på kväl­len. Epoca tän­ker på al­la och har till och med en lek­hör­na för bar­nen. Oba­la Marša­la Ti­ta 24, Porecˇ www.epoca.hr Saint & Sin­ner Största klub­ben in­ne i gam­la Porec.ˇ Drin­kar ser­ve­ras i den öpp­na ba­ren med in­syn från kvälls­fla­nö­rer på väg mot pass­bå­ten hem till ho­tel­let. På nat­ten fort­sät­ter par­tyt i klub­bens in­re. Saint & Sin­ner har ock­så en be­ach­klubb på Ze­le­na La­gu­na. Oba­la Marša­la Ti­ta 12, Porecˇ www.saint-sin­ner.net Shop­pa Na­tu­ra Tar­tu­fi Tryf­fel kan man kö­pa näs­tan över­allt i Istri­en, men ro­li­gast och bil­li­gast är det att hand­la di­rekt av tryf­fel­jä­gar­na själ­va. Na­tu­ra Tar­tu­fi le­tar tryf­fel med hjälp av hun­dar runt sta­den Bu­zet. I bu­ti­ken hit­tar man al­la tänk­ba­ra tryf­fel­pro­duk­ter. Sr­neg­la 21, Bu­zet www.na­tu­ratar­tu­fi.com Ko­za Uni­ka­ti Fa­mil­jen Zo­ri­ciˇ´c syr och de­sig­nar själ­va si­na väs­kor i Zagreb. I fa­mil­jens bu­tik hit­tar man dem, plån­böc­ker och myc­ket mer i fi­nas­te skinn. Eufra­zi­je­va 28, Porecˇ

www.fa­ce­book.com/ko­za1491615657738391

Me­del­ti­da byn Mo­tovun lig­ger på plat­sen där den an­ti­ka sta­den Kas­te­li­jer en gång låg.

Porecˇ lig­ger vac­kert vid Adriatiska ha­vet på Istri­ens väst­ra kust.

På Epoca i Porecˇ kan du hänga bå­de dag och natt. Lad­da ner vår re­segui­de till Istri­en på www.af­ton­bla­det.se/re­sa/re­segui­der

I Ko­za Uni­ka­ti be­rät­tar Sta­nislav Pu­zo­vi´c om bu­ti­kens skinn­va­ror med ett le­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.