Stor­stads­ä­ven­tyr för al­la

Resa - - NEWS - Char­lot­ta Tol­lén

Ett ci­ty­bre­ak är ett jät­te­bra sätt att få mil­jöom­byte, och det finns mäng­der av här­li­ga stor­stä­der att väl­ja bland som al­la har sin egen charm och ka­rak­tär! New York är en tid­lös klas­si­ker med nya sa­ker att upp­täc­ka dyg­net runt, året runt. För­bo­ka trans­fer och bil­jet­ter till se­värd­he­ter, mu­si­ka­ler och spor­te­ve­ne­mang så slip­per du köa på se­mestern. På när­ma­re håll hit­tar du storfa­vo­ri­ter­na Lon­don, Pa­ris, Ber­lin och tren­digt Ams­ter­dam med sin av­slapp­na­de at­mo­sfär och vack­ra ka­na­ler, bro­ar och 1600-tals­hus. Vill du kom­bi­ne­ra ditt stor­stads­ä­ven­tyr med sol och bad så är Mi­a­mi och Los Ang­e­les här­li­ga al­ter­na­tivt, sär­skilt nu när det går smi­di­ga di­rekt­flyg till bå­da stä­der­na. Med vår uni­ka Tic­ket­ga­ran­ti kan du dess­utom av­bo­ka re­san om nå­got hän­der – till ex­em­pel vid då­ligt vä­der på res­må­let el­ler om du blir bju­den på fest på hem­ma­plan.

S:t Lars­ga­tan 30 Lin­kö­ping Char­lot­ta Tol­lén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.