Var se­mest­rar Hol­ly­wood? Me­del­ha­vet så klart!

Pi­cas­so och Er­nest He­ming­way bru­ka­de sit­ta i träd­går­den med ett glas i han­den. I gäst­bo­ken finns ett själv­por­trätt av John­ny Depp. Vå­ren 2007 ha­de Al Pa­ci­no, Brad Pitt och Ge­or­ge Cloo­ney, kroc­ket­täv­ling i träd­går­den. CapE­den-roc på frans­ka ri­vi­e­ran är mes

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text: An­na Flem­mert

Cham­pagnen vän­tar. Ga­sen i bot­ten och den var­ma vin­den sli­ter i hå­ret. 30 mi­nu­ter ös­ter om Cannes par­ke­rar vi ut­an­för Cap-eden-roc, där skå­de­spe­la­ren Sacha Ba­ron Co­hen, ak a Bo­rat, kom ri­dan­de på en dro­me­dar för fem år se­dan och Eli­za­beth Tay­lors ba­gage bru­ka­de an­län­da med last­bil.

Fru­kost­buffén står fort­fa­ran­de upp­du­kad och mi­mo­san är på kyl­ning. På ter­ras­sen fläk­tar det skönt. Den ljum­ma poo­len smäl­ter sam­man med ho­ri­son­ten och snart sim­mar vi ge­nom dess lät­ta krus­ning- ar. Vi läg­ger oss i varsin sol­stol, hör Me­del­ha­vets kluck och för­lo­rar al­la tids­be­grepp.

DET BLIR LUNCH. Tre­rät­ters. Så gott att man svim­mar, men det är väl in­te mer än rätt när en­bart för­rät­ten, en grön­sal­lad med gurkvi­nä­ger, kos­tar 420 spänn. Vin­lis­tan skvall­rar om gäs­ter­nas plån­böc­ker. En flas­ka ro­ma­nee con­ti från 1980-ta­let kos­tar fem­siff­rigt.

Här på ute­ser­ve­ring­en satt Ed­die Murp­hy och åt kal­kon var­je dag un­der sin se­nas­te vis­tel­se, John Tra­vol­ta be­ställ­de ve­ge­ta­risk quiche – en kloc­kan 08.00, en an­nan kloc­kan 02.00 – och Ke­vin Cost­ners chee­se­bur­ga­re skul­le be­stå av cha­ro­laiskött och em­mentha­le­rost, ing­et an­nat.

Allt på ho­tel­let är mi­nu­ti­öst pla­ne­rat: bloms­te­rar­range­mang, möb­ler och be­lys­ning. En fif­fig kon­struk­tion puf­far ut is­kall ånga från mar­ki­ser­na och ky­ler ner luf­ten. Till och med dof­ten är spe­ci­al­be­ställd för att fram­kal­la käns­lor av väl­be­hag.

Ef­ter­rät­ten kom­mer in: varm ra­bar­ber med has­sel­nöt­ter. Och så ett dopp. Bad­karsvarm tem­pe­ra­tur, glitt­ran­de färg på vatt­net.

Det är det ri­ka och be­röm­da fol­ket som sö­ker sig till Cap-eden-roc. Vack­ra

män­ni­skor som lyc­kats. Sti­ligt kläd­da, men ald­rig upp­kläd­da. Mick Jag­ger, Sha­ron Sto­ne, Clint Eastwood, Jen­ni­fer Lo­pez, Ro­bert De Ni­ro, Le­o­nar­do Di Caprio … Egent­li­gen vill de ba­ra hänga om­kring och va­ra van­li­ga ett tag. Bli be­hand­la­de som vem som helst och slip­pa au­to­graf­block och pa­pa­raz­zis.

DE 444 PERSONERNA som job­bar på ho­tel­let har hört allt vad gäl­ler sär­skil­da öns­ke­mål. Mo­ni­ca Bel­lu­ci vil­le spen­de­ra en natt i ett av täl­ten på stran­den. Mel Gib­son bo­ka­de ett bord för 30 och dök upp med ett säll­skap på 300. Ju­de Law skul­le ha sär­skil­da la­kan.

Vill en gäst fly­ga in sitt fa­vo­rit­band från Ka­li­for­ni­en? Dric­ka en dags­färsk Gu­i­ness från Dublin? Allt går att fixa. Per­so­na­len bu­dar över år­gångsvi­ner från Nya Ze­e­land och de­signklän­ning­ar från New York, flyger in tul­pa­ner från Hol­land och mat från fa­vo­ri­tre­stau­rang­er i To­kyo. Allt de be­hö­ver är någ­ra tim­mar och så li­te peng­ar såklart. Men värl­dens ri­kas­te kän­di­sar bryr sig in­te om någ­ra tu­sen eu­ro hit el­ler dit.

Många kän­ner varand­ra och kom­mer till­ba­ka var­je år. De bo­kar si­na rum 18 må­na­der i för­väg ”just in ca­se”. Sam­ma da­tum var­je gång. Många hyr ock­så en egen yacht som le­ve­re­ras di­rekt till ho­tel­lets bryg­ga. Där­i­från är det nä­ra till allt: Mo­naco, Cannes, St Tro­pez, Nice och Ita­li­en.

PÅ CAP-EDEN-ROC FINNS al­la för­ut­sätt­ning­ar att få si­na dröm­mar upp­fyll­da. Men det är säl­lan öns­ke­må­len är sär­skilt gla­mo­rö­sa. Of­ta hand­lar det om rätt tris­ta gre­jer. Som den gång­en Tom Cru­i­se skic­ka­de med en ma­nu­al för hur han vil­le ha sin sal­lad och kräv­de att per­so­na­len skul­le ord­na fram en viss typ av kro­närt­skoc­ka. Och det gjor­de de för­stås. För så­dant är li­vet här: cash is king.

Gwen Ste­fa­ni och Ga­vin Ross­da­le. Ro­bert De Ni­ro.

Svens­ka Victo­ria Silv­stedt är en fli­tig gäst på CapE­den-roc.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.