Hyr båt och upp­täck Mal­lor­ca

– Hit­ta Mal­lor­cas bäs­ta bad­vi­kar med båt

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text: AN­NA SANDGREN Fo­to: PÄR OLS­SON

Slu­ta träng­as med Mal­lor­cas and­ra 10­mil­jo­ner ­tu­ris­ter. Hyr båt och upp­täck nya strän­der, ­bad­klip­por och re­stau­rang­er. Vi vi­sar dig vägen runt ön.

Mal­lor­ca är som gjort för att upp­täc­kas med båt, nå­got som ock­så allt fler bör­jar in­se. Ut­bu­det av hyr- och char­ter­bå­tar har ökat stort de se­nas­te åren och det finns go­da möj­lig­he­ter att hy­ra båt på i stort sett he­la ön. De fles­ta båtut­hy­rar­na finns i Pal­ma. Kas­ta loss för någ­ra da­gar om­bord på se­gel­båt, el­ler gör dags­tu­rer med mo­tor­båt. Mal­lor­cas ost­kust loc­kar med my­si­ga små vi­kar, långa sand­strän­der och tur­kost vat­ten. Väst­kus­ten bju­der på ett dra­ma­tiskt land­skap med höga berg och sten­strän- der. Vi ut­går från Pal­ma och bör­jar med att seg­la fem da­gar längs ost­kus­ten. Res­ten av vår vec­ka hyr vi en mo­tor­båt och ger oss ut på även­tyr längs öns väst­ra kust.

EN MILD BRIS FÖR OSS över Pal­ma­buk­ten till Es Trenc, där en av Mal­lor­cas mest be­röm­da och bäs­ta strän­der loc­kar. Den vi­ta, fin­kor­ni­ga stran­den är drygt två kilo­me­ter och lig­ger oex­plo­a­te­rad i en na­tio­nal­park. Vi lå­ter an­ka­ret gå mel­lan Ma­ri­na Sa Rápi­ta byn Ses Co­ve­tes, pre­cis ut­an­för de långa sand­strän­der­na. Vatt­net skif­tar in­bju­dan­de i tur­ko­sa to­ner och kvälls­bad re­kom­men­de­ras.

Efter en natt på svaj styr vi bort från hu­vud­ön och sät­ter se­gel mot ön Cabre­ras bukt. Vid in­lop­pet tro­nar en dra­ma­tiskt be­lä­gen borg. Här lig­ger du vid en num­re­rad boj som bo­kas i för­väg. Ön är ett na­tur­re­ser­vat och ba­ra ett be­grän­sat an­tal bå­tar får an­gö­ra ön var­je dygn. Att lig­ga på svaj i en vik och vil­samt snur­ra runt ett väl ned­bor­rat an­ka­re har si­na för­de­lar. Den

na­tur­li­ga sam­lings­plat­sen är i den en­da ba­ren vid bryg­gan.

FÄRDEN FORT­SÄT­TER da­gen efter med seg­ling norrut längs den öst­ra kus­ten. Vi stan­nar i här­li­ga Ca­la Mon­dragó och pas­sar på att sträc­ka på be­nen i na­tio­nal­par­ken med sam­ma namn.

Nå­got läng­re norrut lig­ger Por­to Colom med en mo­dern fullser­vice­ma­ri­na. När skym­ning­en fal­ler ba­dar ute­ser­ve­ring­ar­na i lykt­ljus och det är lätt att tri­vas vid nå­gon av hamn­pro­me­na­der­nas re­stau­rang­er. Fop­pa­toff­lor och ur­tvät­ta­de T-shirts känns långt bor­ta. Här är det skjor­ta och hög­klac­kat som gäl­ler.

Por­to Cristo är vårt nord­li­gas­te stopp. Ham­nen lig­ger längst in i en skyd­dad, fjord­lik­nan­de om­giv­ning. Mark­nads­plat­sen är po­pu­lär och strax ne­dan­för på­går feb­ril be­ach­bolls­ak­ti­vi­tet. Pas­sa på att be­sö­ka Drach-grot­tor­na, som har en av värl­dens

största un­der­jor­dis­ka sjö­ar. Att slå sig ner vid ett av sta­dens kafé­er och kom­ma i sam­språk med stam­mi­sar­na är ett gi­van­de sätt att få färd­tips. Vi blir tip­sa­de att be­sö­ka na­tur­skö­na Ca­la Vir­gi­li och sät­ter se­gel sö­derö­ver. Här ank­rar vi ne­dan­för bran­ta klip­por, som om du tar dig upp på top­pen bju­der en fan­tas­tisk ut­sikt över ha­vet.

SISTA SEGLINGSDAGEN när­mar vi oss åter Pal­ma­buk­tens syd­öst­ra del och den lil­la vi­ken Mai­o­ris vid Del­ta. Här vän­tar ett dra­ma­tiskt land­skap med bran­ta och bit­vis vas­sa klip­por i varm­brunt, där små strän­der göm­mer sig i skre­vor­na. Du lig­ger för an­kar och kan nju­ta av en overk­ligt vac­ker ut­sikt och se må­nen sti­ga upp över klipp­väg­gen.

Till­ba­ka i Pal­ma tar vi bus­sen de fem kilo­met­rar­na till Ca­la No­va där vår hyr­da mo­tor­båt vän­tar. Käns­lan av fri­het och lyc­ka är to­tal när jag fäl­ler fram gas­reg­la­gen och vi dund­rar fram över de fart­vän­li­ga vå­gor­na. Förs­ta stop­pet är Por­tails Nous. Vi vill spa­na in den po­pu­lä­ra strand­ba­ren Roxy Be­ach Club. Ba­ren har en egen jol­le, som an­vänds för att häm­ta upp båt­gäs­ter som valt att läg­ga sig ut­an­för bryg­gan.

En kall öl se­na­re gli­der vi vi­da­re i rikt­ning mot Deia. Snart ser vi den märk­li­ga klipp­for­ma­tio­nen Sa Fo­ra­da­da tor­na upp sig. Strax norr om klipp­for­ma­tio­nen döl­jer sig i en vik in­klämd mel­lan dra­ma­tis­ka bergs­klip­por Ca­la Deia och en cir­ka 70 me­ter lång strand. Stran­den be­står mest av ste­nar. Vatt­net är för­fö­riskt loc­kan­de och klart. Är du på jakt efter en gast­ro­no­misk upp­le­vel­se och gil­lar att sim­ma, ank­ra i vi­ken och sim­ma in till land. Här finns två rik­tigt bra re­stau­rang­er. Har du spring i be­nen, kan du haj­ka upp ge­nom

oliv­od­ling­ar­na till den gam­la byn Deia. Det tar cir­ka 20 mi­nu­ter.

VÅRT NÄS­TA STOPP är Pu­er­to de Sól­ler, som lig­ger vac­kert och skyd­dat i en vik mel­lan de dra­ma­tis­ka Tramun­ta­na-ber­gen, ha­vet och al­la frukt­od­ling­ar. Här finns två mind­re sand­strän­der. Små­båts­ham­nen lig­ger i den nor­ra de­len. De fles­ta café­er­na och re­stau­rang­er­na lig­ger vid ham­nen och ba­kom strand­pro­me­na­den. Slå dig ner vid nå­gon av ser­ve­ring­ar­na, ät rä­kor och njut av den ge­nu­i­na, gam­la badorts­stäm­ning­en.

En smått ma­gisk plats nä­ra Sól­ler är stran­den Sa Ca­lob­ra med fil­miskt tur­kost vat­ten. Of­fi­ci­ellt ta­las det om en strand, men i själ­va ver­ket finns här två. Den mer in­of­fi­ci­el­la lig­ger i vi­ken pre­cis fram­för byn Sa Ca­lob­ra. Me­dan den of­fi­ci­el­la stran­den lig­ger mel­lan klip­por­na där Tor­rent de Pa­reis når ha­vet, ba­ra någ­ra mi­nu­ters pro­me­nad.

Den sista bi­ten upp mot Mal­lor­cas nord­li­gas­te punkt, Cad de For­men­tor, bju­der på dra­ma­tik med vas­sa klip­por som stu­par ner i ha­vet. Här vän­tar många vack­ra na­tur­ham­nar. Själ­va stran­den For­men­tor är vit och fin­kor­nig. Vatt­net är tur­kos­blått. Be­sök gär­na fyr­hu­set på ud­den, he­la 210 me­ter över ha­vet, och fa­sci­ne­ras av ut­sik­ten.

Dags att su­sa vi­da­re mot Al­cú­dia. Välj bort den sto­ra ham­nen och sat­sa i stäl­let på Ma­ri­na de Bo­nai­re. Vill du än­då in till själ­va sta­den tar det cir­ka 30 mi­nu­ter att pro­me­ne­ra. Vill du hell­re ank­ra, så går det bra i det kla­ra vatt­net vid playa de Sant Jo­an.

En del ut­hy­ra­re lå­ter kun­den läm­na bå­ten i Al­cú­dia, vi väl­jer att själ­va kö­ra till­ba­ka till Pal­ma. När väd­ret är bra och du själv nå­got van båt­fö­ra­re fix­ar du sträc­kan på en dag.

Med hyr- el­ler char­ter­båt får du en ny si­da av Mal­lor­ca va­re sig du väl­jer att själv sty­ra din sku­ta el­ler att hy­ra bå­de båt och kap­ten. Här har Mo­ni­ca Rus­so rod­ret på mo­tor­seg­la­ren Vi­ta Bel II.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.