Kol­la in Pal­ma de Mal­lor­ca

Det är in­te många stä­der i värl­den som kan er­bju­da så många loc­kel­ser som Pal­ma de Mal­lor­ca – allt från fin­kul­tur till skö­na dopp i ha­vet. Sta­dens kom­pak­ta cent­rum är en ­ele­gant mix av me­del­tid, re­näs­sans och ­mo­der­nism och fun­ge­rar ock­så ut­märkt som ba

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text: Jo­han Öberg Fo­to: Think­stock

Fun­da­ció Pi­lar i Jo­an Miró

Konst­nä­ren Jo­an Miró bod­de från och till på Mal­lor­ca un­der he­la sitt liv. Mu­se­et har en stor sam­ling Miró­skulp­tu­rer, mål­ning­ar och gra­fis­ka blad, från verk i stor­for­mat till enk­la skis­ser. Här finns även en av Mirós atel­jé­er som är öp­pen för be­sö­ka­re. Mu­se­et lig­ger någ­ra kilo­me­ter väs­ter om cen­tra­la Pal­ma. Har du in­te egen bil tar du lo­kal­buss num­mer 46 från cent­rum. In­trä­de 7,5 eu­ro.

Ba­nys Àrabs

Det en­da nå­gorlun­da väl­be­va­ra­de min­net från den långa pe­ri­o­den av mo­riskt sty­re på ön. Li­ka myc­ket trev­lig pro­me­nad dit i små grän­der, som my­sig träd­gård och in­tres­sant fö­re det­ta ha­mam.

Golf

Det finns he­la 23 golf­ba­nor på ön av va­ri­e­ran­de klass. Son Vi­da golf är öns fi­nas­te ba­na och den dy­ras­te att spe­la på. Den lig­ger på Ur­ba­ni­za­ción Son Vi­da, pre­cis norr om Pal­ma.

La Seu

Pal­mas mäk­ti­ga ka­te­dral är sta­dens främs­ta se­värd­het och ett av Eu­ro­pas fi­nas­te go­tis­ka bygg­nads­verk. Fa­sa­dens al­la fi­gu­rer fa­sci­ne­rar, men in­te­ri­ö­ren är bäst, in­klu­si­ve Mi­gu­el Bar­célos 300 kvadrat­me­ter sto­ra mu­ral­konst­verk i ke­ra­mik från 2007 i Sankt Pe­ter­ska­pel­let och An­to­ni Gaudís ­bal­da­kin­mo­dell i full ska­la ovan hö­gal­ta­ret.

Sól­ler

Väst­kus­tens största stad lig­ger en bit från ha­vet i en dal om­gi­ven av berg. Här od­las apel­si­ner och fle­ra små­by­ar nä­ra stan, som For­nalutx, är rik­tigt char­mi­ga. Ta Rö­da blix­ten, spår­vag­nen, hit.

Lad­da ner vår re­segui­de till Pal­ma de Mal­lor­ca på www.af­ton­bla­det.se/re­sa/re­segui­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.