Spek­ta­ku­lä­ra Cin­que Ter­re

I det öst­ra hör­net av den li­gu­ris­ka ri­vi­e­ran lig­ger de fem me­del­ti­da by­ar­na som ­ut­gör Cin­que ­Ter­re. ­His­nan­de na­tur och pit­to­res­ka by­ar ­för­pas­sar dig till en ita­li­ensk sa­go­värld, men nyp dig i ar­men, sa­gan är verk­lig­het.

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text: KA­RIN PERS­SON

Det är land­ska­pet som är hu­vud­at­trak­tio­nen i Cin­que Ter­re. Se­värd­he­ter­na finns fram­för allt i na­tu­ren. När du står på ber­get nå­gon­stans mel­lan Ver­naz­za och Cor­nig­lia med blomdoft i nä­san, so­len mot hu­den och en ut­sikt som knoc­kar vem som helst – då är det svårt att vär­ja sig.

Cin­que Ter­re be­står av fem by­ar vid den söd­ra de­len av Li­gu­ri­ens kust, in­te många mil från Tosca­na. Sö­der­i­från räk­nat he­ter de Ri­o­mag­gi­o­re, Ma­na­ro­la, Cor­nig­lia, Ver­naz­za och Mon­te­ros­so al Ma­re. By­ar­na är till­sam­mans med de om­gi­van­de kul­lar­na en del av Par­co Na­zio­na­le del­le Cin­que Ter­re. Dess­utom finns om­rå­det se­dan 1997 på Une­scos världs­arvs- lis­ta.

Det bäs­ta sät­tet att upp­täc­ka Cin­que Ter­re är de­fi­ni­tivt till fots. Längs kust­sträc­kan finns vand­rings­le­der av oli­ka längd och svå­rig­hets­grad. Des­sa sling­rar sig upp och ned för ber­gen och pas­se­rar ge­nom de ka­rak­tä­ris­tis­ka och fa­sci­ne­ran­de ter­rass­od­ling­ar­na. Här har män­ni­skor ge­nom åren od­lat vin och oli­ver i ett land­skap så brant att pro­jek­tet tycks omöj­ligt. Från od­ling­ar­na kom­mer ut­märkt oliv­ol­ja och vin. Mest känt är det sö­ta och gyl­le­ne Sci­ac­chetrà som tilläg­nats ett eget mu­se­um i Ma­na­ro­la.

Nej, det är in­te för shop­ping­en och natt­li­vet man åker till Cin­que Ter­re. In­te för storslag­na mo­nu­ment och ce­leb­ra konst­nä­rer. Det är för sol­upp­gång­ar och sol­ned­gång­ar, för gott vin och sal­ta bad. För dof­ter och vy­er. Och det är min­sann in­te så li­te det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.