Ma­gis­ka San­to­ri­ni

De ma­gis­ka sol­ned­gång­ar­na, de vit­kal­ka­de sten­hu­sen och de små pit­to­res­ka by­ar­na. För att in­te näm­na den fan­tas­tis­ka ma­ten. Det finns myc­ket att se och gö­ra på kär­le­kens ö San­to­ri­ni. Men när du är klar med allt det där och ba­ra be­hö­ver en skön plats att la

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text: Jo­nas Hen­ning­s­son Fo­to: Think­stock

Red Be­ach

En röd sand­strand, flan­ke­rad av röd­svar­ta dra­ma­tis­ka klip­por som skif­tar färg be­ro­en­de på lju­set. Red Be­ach lig­ger drygt en mil väs­ter om Fi­ra, nä­ra plat­sen för brons­ål­ders­sta­den Akro­ti­ri. En av öns vack­ras­te strän­der som är värd en ut­flykt tyc­ker jag. Du når Red Be­ach an­ting­en med båt, det finns fle­ra tu­rer som för­bin­der med Pe­ris­sa och Akro­ti­ri. El­ler ge­nom en ti­o­mi­nu­ters pro­me­nad längs en ste­nig led från Akro­ti­ri, följ skyl­tar­na.

Mo­no­lit­hos strand

En be­tyd­ligt lug­na­re strand än ex­em­pel­vis Pe­ris­sa med långt fär­re sol­ba­da­re. Det lug­na­re tem­pot och den till­ba­ka­lu­ta­de stämningen pas­sar barn­fa­mil­jer­na bra, sol­sto­lar finns att hy­ra och fle­ra re­stau­rang­er lig­ger längs stran­den. Mo­no­lit­hos lig­ger nä­ra Ka­ma­ri, nio kilo­me­ter från Fi­ra, rakt över ön.

Pe­ri­vo­los

Lug­na­re stor strand som kan ses som en för­läng­ning av Pe­ris­sa på syd­öst­ra si­dan av ön. Pe­ri­vo­los har klart fint vat­ten. Fle­ra re­stau­rang­er och ba­rer längs stran­den även här. Sol­sto­lar finns att hy­ra. Lik­som Pe­ris­sa en av de svens­ka char­te­rar­ran­gö­rer­nas ut­val­da res­mål.

Pe­ris­sa

Pe­ris­sa på syd­öst­ra si­dan har svart fin­kor­nig vul­kan­sand. Det här är en po­pu­lär strand så det är risk för träng­sel un­der hög­sä­song. Som all­tid på San­to­ri­ni blir strand­ste­nar­na kok­het­ta av so­len. Pa­ra­sol­ler finns att hy­ra och möj­lig­he­ten att hänga vid kafé­er och ba­rer.

Vli­cha­da

En av San­to­ri­nis många li­te mind­re kän­da strän­der som kan va­ra vär­da ett be­sök om man vill ha en lugn skön dag. På sydsi­dan, du når den om du pas­se­rar Pe­ri­vo­los och Pe­ris­sa. Även byn i sig är värd ett be­sök, my­sigt och lugnt. Sol­sto­lar finns att hy­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.