6 sa­ker att se i Dubrov­nik

En pär­la som likt en stad i sa­gor­na bju­der dig på me­del­ti­da grän­der, stads­mur, tin­nar och torn och vack­ra torg. Att du dess­utom kan nju­ta av det Adriatiska ha­vets kri­stall­kla­ra vat­ten gör in­te sa­ken säm­re. Häng med till Dubrov­nik!

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text: Jo­han Öberg Fo­to: Think­stock

In­tres­set för att se­mest­ra i Kro­a­ti­en ökar kraf­tigt. In­te så kons­tigt då den Adriatiska kus­ten är så sa­go­likt vac­ker med kar­ga berg på ena si­dan och grön­skim­ran­de klart hav och en lång rad öar på den and­ra. Dä­re­mel­lan har den sling­ran­de kust­vä­gen klämts in lik­som en rad ra­ra stä­der och by­ar med röt­ter till­baks till me­del­ti­den.

All­ra vackrast av des­sa små stä­der är tvek­löst Dubrov­nik längst ner i sö­der. I hund­ra­tals år kal­la­des sta­den Ra­gu­sa och var ett eget ri­ke med be­ty­dan­de makt tack va­re om­fat­tan­de han­del och sin star­ka flot­ta. Själ­va sta­den skyd­da­des av en mäk­tig mur som an­gri­pa­re fak­tiskt ald­rig lyc­kats for­ce­ra ge­nom histo­ri­en.

I dag är en pro­me­nad på stads­mu­ren en av de verk­li­ga höj­darupp­le­vel­ser­na un­der en se­mes­ter här. Och in­nan­för mu­rar­na ser i stort sett allt ut som det gjort sen den för­ödan­de jord­bäv­ning­en 1667, då det mesta in­nan­för mu­rar­na ra­se­ra­des. Där­ef­ter lät man raskt byg­ga upp sta­den igen i en en­het­lig stil som bäst stu­de­ras längs hu­vud­strå­ket Stradun – där träng­seln är stor un­der tu­ris­mens hög­sä­song i ju­li och au­gusti.

Men sta­den med om­giv­ning­ar är per­fekt att re­sa till re­dan från slu­tet av mars, då man om man in­te har otur möts av svensk som­mar­vär­me och strå­lan­de sol. Och när ha­vet till slut blir li­te väl svalt för bad i no­vem­ber är det snart dags för den my­si­ga jul­må­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.