Dröm­re­san du­ger, så länge

Resa - - VÄLKOMMEN! - Ma­lin Wi­ke­gård ma­lin.wi­ke­gard@af­ton­bla­det. se

Fö­re­ställ dig att du su­sar runt på en ba­by­blå ves­pa klädd i krit­vi­ta shorts och blå­vit­ran­dig trö­ja med båt­kra­ge. Du stan­nar till vid ett kafé och beställer in en isan­de kall frap­pé vid en bar­disk i rost­fritt stål. An­tag­li­gen blir du in­bju­den till ett par­ti back­gam­mon av en far­bror med bas­ker och hängs­len, beställer in på­fyll­ning och kans­ke nå­gon li­ten mar­si­pan­ba­kel­se som ser ut som en per­si­ka.

Tur­ligt och trev­ligt nog får du ve­ta att det blir fes­ti­val med mat och mu­sik på tor­get i den lil­la sta­den. Allt du be­hö­ver gö­ra är att putt­ra ner­för ser­pen­tin­vä­gen ge­nom olivlun­dar­na till me­del­tids­kvar­te­ren vid ber­gets fot. Du är så väl­kom­men så, och glöm in­te dans­skor­na! Det är det sista du hör in­nan du star­tar mo­torn och kör till ditt übergul­li­ga pen­sio­nat för att vi­la in­för kväl­len. Väl där nju­ter du av den la­ven­del­dof­tan­de träd­går­den som bju­der färs­ka fi­kon och ci­tron. Don­nan som dri­ver pen­sio­na­tet är gi­vet­vis som en ex­tra­mam­ma och ut­sik­ten gu­dom­lig, du kan egent­li­gen hänga där he­la se­mestern.

Föl­jan­de dag ves­par du dig ner till en strand, ing­en an­nan har hit­tat dit, en dra­ma­tisk vik med azur­blått vat­ten. Efter tag tag kän­ner du dof­ten av la­gad mat, mmm …, nyfång­ad och fri­te­rad bläck­fisk säljs från ett stånd. Till det ser­ve­ras vin från en bast­klädd flas­ka. Tänk då ock­så att du he­la ti­den nå­gon­stans ifrån hör to­ner­na av en man­do­lin el­ler bou­zou­ki.

VID DET HÄR la­get har du sä­kert listat ut att det är mi­na långt­gå­en­de dag­dröm­mar det här hand­lar om. Men var­för hål­ler jag på så här? Har jag inga eg­na min­nen av Me­del­ha­vet? Jo, visst har jag det, all­de­les un­der­ba­ra dess­utom. Men, det går in­te att lå­ta bli. Och trots att jag of­ta spe­lar upp lik­nan­de sce­ner i hu­vu­det blir jag ald­rig be­svi­ken när jag väl änt­li­gen får åka sö­derut, trots bris­ten på ljus­blå ves­pa. Me­del­ha­vet le­ve­re­rar all­tid … även i fan­ta­sin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.