Viss­te du att …

Resa - - VÄLKOMMEN! - Fo­to: THINK­STOCK

… det är de här län­der­na där ditt in­ter­rail-kort gäl­ler om du ska tåg­luf­fa i som­mar? In­ter­rail Glo­bal Pass är gil­tigt i Bel­gi­en, Bosni­en-her­ze­go­vi­na, Bul­ga­ri­en, Dan­mark, Fin­land, Frank­ri­ke, Gre­kland, Ir­land, Ita­li­en, Kro­a­ti­en, Lux­em­burg, Ma­ke­do­ni­en, Mon­te­negro, Ne­der­län­der­na, Nor­ge, Po­len, Por­tu­gal, Ru­mä­ni­en, Schweiz, Ser­bi­en, Slo­va­ki­en, Slo­ve­ni­en, Spa­ni­en, Stor­bri­tan­ni­en, Tjec­ki­en, Tur­ki­et, Tyskland, Ung­ern och Ös­ter­ri­ke. (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.