När det in­te rik­tigt blir som du tänkt

Resa - - VÄLKOMMEN! - Käl­la: HELP FÖRSÄKRING

Har du hyrt en lä­gen­het via Airb­nb och den är i ett säm­re skick än du för­vän­tat dig? Då ska du gö­ra så här:

4 Do­ku­men­te­ra och ta kort på lä­gen­he­ten.

4 Hör av dig till Airb­nb in­om 24 tim­mar efter att du an­länt till hu­set el­ler lä­gen­he­ten. När du bo­kar en lä­gen­het via Airb­nb be­ta­lar du di­rekt till Airb­nb som hål­ler peng­ar­na i ett dygn som en ga­ran­ti just för så­da­na even­tu­a­li­te­ter. Är det inga pro­blem och de in­te hör av dig så släp­per Airb­nb peng­ar­na till hy­res­vär­den efter ett dygn.

4 Om ing­en fram­gång nås kan du väc­ka ta­lan hos tings­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.