Krav-märkt och hel­gre­kisk ol­ja

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Fon­ta­nas nya helt och hål­let gre­kis­ka oliv­ol­ja tar ett steg läng­re i ut­veck­ling­en med att kli­mat­kom­pen­se­ra sin eko­lo­gis­ka oliv­ol­ja i al­la tre led: pro­duk­tion, för­pack­ning och trans­port. Of­tast kli­mat­kom­pen­se­ras en­bart trans­por­ten, vil­ket är den del som fak­tiskt har minst på­ver­kan på mil­jön i he­la pro­duk­tions­le­det.

Oliv­ol­ja ex­tra vir­gin KRAV, 500 ml, 80 kr. (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.