GRE­KLAND Ö TILL Ö

Resa - - GREKLAND -

Hur vill du ha din Gre­klands­se­me­ter? Vill du sak­ta vand­ra bland olivlun­dar el­ler öns­kar du mest av allt att ba­ra få vi­la och nju­ta? Vill du va­ra sä­ker på att bar­nen får det kul el­ler är det par­ty och drin­kar i den ljum­ma nat­ten du mest ser fram emot? Oav­sett di­na öns­ke­mål finns ett Gre­kland för dig.

IT­HA­KA Lugn och ro

20 mi­nu­ter med fär­jan från Ke­fa­lo­nia kli­ver vi iland på en egen li­ten pla­net med böl­jan­de berg, ci­tron­dof­tan­de sa­go­byar och ett vat­ten blankt som si­den. Har man en gång be­sökt It­ha­ka läng­tar man stän­digt till­ba­ka. Ön be­sit­ter näm­li­gen en skön­het som får hå­ren på ar­mar­na att re­sa sig. Näs­tan allt som be­hövs finns lo­kalt. In­vå­nar­na od­lar sin egen mat och de fles­ta fa­mil­jer har oliv­träd och biku­por och säl­jer pro­duk­ter vid si­na går­dar. Var­ma sti­gar le­der ner till krit­vi­ta pa­ra­diss­trän­der av den där vil­da ty­pen som är svå­ra att hit­ta i vår glo­ba­li­se­ra­de värld.

PAXOS

Tyst och ma­ka­löst vac­ker ö för livsnju­ta­re som in­te sak­nar röj, mass­tu­rism el­ler bak­fyl­la. Det var här kultrul­len ”Den blå la­gu­nen” spe­la­des in. Att sim­ma i det hyp­no­tiskt blå ha­vet i Ere­mi­tis Bay på Pax­is väst­kust till­hör öns star­kas­te badupp­le­vel­ser. Sys­terön An­ti­paxi har ka­ri­biskt tur­kost vat­ten och för­fö­ris­ka strän­der, fram­för allt barn­vän­li­ga Vri­ka och Vou­tou­mi. Fär­jan går från Kor­fu och tar en knapp tim­me.

FOLEGANDROS

San­to­ri­ni – för 50 år se­dan. Soc­ker­sö­ta soc­ker­bits­hus klam­rar sig fast på en 200 me­ter hög klip­pa som stu­par ner i ett häp­nads­väc­kan­de kri­stall­klart hav. Lunch och mid­dag äter man un­der vin­ran­kor­na i nå­gon av al­la grän­der med små ute­ser­ve­ring­ar, smyc­kes­bu­ti­ker och allt fler chi­ca ba­rer. Se­ri­öst, skyn­da dig hit in­nan res­ten av värl­den kom­mer.

Na­turupp­le­vel­ser LEFKAS

Por­to Kat­si­ki på söd­ra Lefkas är Gre­klands vack­ras­te strand. Punkt slut. Men ald­rig har man väl sett så många un­der­ba­ra play­or på ett och sam­ma stäl­le. He­la väst­kus­ten kan­tas av oänd­li­ga bad­vi­kar och för­trol­lan­de vy­er – Egrem­ni är så sur­re­a­lis­tiskt läc­ker att man mås­te gnug­ga sig i ögo­nen. Tyc­ker du om vat­ten­s­por­ter är möj­lig­he­ter­na näs­tan oänd­li­ga och det är bå­de en­kelt och bil­ligt att hy­ra båt i bador­ter­na Vas­si­li­ki och Nyd­ri.

THASSOS

Hört ta­las om Gre­klands nord­li­gas­te ö? Nää, tänk­te väl det. Och just där­för har den kvar sin ge­nu­i­na charm – och si­na lå­ga priser. De vi­ta strän­der­na är bland de bäs­ta i Ege­is­ka ha­vet och så många att du en­kelt hit­tar en egen. De all­ra vack­ras­te lig­ger på söd­ra och öst­ra kus­ten – Pa­ra­di­se Be­ach fin­nas of­ta med på topp­lis­tor­na och på Gol­den Be­ach kan du gå fle­ra kilo­me­ter ut i det kri­stall­kla­ra vatt­net. Hyr du bil är det lätt att stan­na och hand­la när­pro­du­ce­rat och dess­utom åka upp i det ber­gi­ga in­lan­det, där pin­je­sko­gar och olivlun­dar sträc­ker ut sig i all oänd­lig­het.

AMOR­GOS

En av Kykla­der­nas vack­ras­te öar. På stran­den vid ka­pel­let Agia An­na spe­la­des fil­men ”Det sto­ra blå” in 1988 – allt är kvar i sam­ma oför­stör­da skick. Strax norrut tro­nar det maf­fi­ga klost­ret Ho­zo­vi­o­tis­sa, som ser ut som ett bru­san­de vat­ten­fall mot ber­get. Hu­vud­sta­den Cho­ra har Me­del­ha­vets kans­ke my­si­gas­te grän­der med bo­he­mis­ka tak­ter­ras­ser, vit­kal­ka­de tunn­lar och enk­la ute­ser­ve­ring­ar. Ing­et tu­ristan­pas­sat klink. Ing­et trams. Ing­et dalt. Det är Amor­gos.

Kul­tur METEORA

Allt­så wow! Fem tim­mar norr om Aten lig­ger ett land­skap som ti­den har glömt. Att re­sa till Meteora är som att kli­va in i en tav­la el­ler ett fan­ta­si­land­skap från ”Stjär­nor­nas krig”. Hund­ra­tals me­ter upp på bran­ta klip­por ba­lan­se­rar sex världs­arvs­lis­ta­de klos­ter som al­la är öpp­na för tu­ris­ter. Gre­kis­ka mun­kar har levt på de otill­gäng­li­ga bergs­top­par­na se­dan 1100-ta­let och de­lar nu med sig av sin ar­ki­tek­tur, kul­tur och histo­ria. Bil­vä­gen går he­la vägen upp.

ATEN

Histo­ria och kul­tur i ett his­nan­de över­dåd. En bo­he­misk stad, så li­ten att du pro­me­ne­rar näs­tan över­allt. På en helg hin­ner du med bå­de Akro­po­lis­mu­se­et, So­kra­tes fäng­el­se på Phi­lo- pap­poskul­len och histo­ri­ens kans­ke mest per­fek­ta tem­pel: Parthe­non med pa­no­ra­maut­sikt än­da bort till ha­vet. Mis­sa in­te hel­ler ga­tu­kons­ten i Psi­ri, sön­dags­mark­na­den på Avis­si­ni­a­tor­get och en fi­ka på The Art Founda­tion.

MONEMVASIA

Helt gömd ba­kom en 300 me­ter hög klip­pa på halvön Pe­lo­pon­ne­sos lig­ger Monemvasia, ett kul­tur­hi­sto­riskt smyc­ke­skrin med små gal­le­ri­er, en väl­be­va­rad fäst­ning och ar­ke­o­lo­gis­ka pyttemu­se­um si­da vid si­da med ta­ver­nor, ba­rer och af­fä­rer. Ön se­pa­re­ra­des från fast­lan­det i en jord­bäv­ning för runt 1 600 år se­dan men en smal gång­väg till fast­lan­det har ska­pats i ef­ter­hand. En an­norlun­da och myc­ket spe­ci­ell gre­kisk ö.

Par­ty MY­KO­NOS

”För­står in­te hur jag kun­nat le­va 49 år på den här pla­ne­ten ut­an att be­sö­ka den gre­kis­ka övärl­den. My­ko­nos, jag kom­mer till­ba­ka!” Så twitt­ra­de Rus­sel Cro­we efter att ha till­bring­at någ­ra da­gar på ön i en t-shirt med tex­ten ”Gree­ce” på brös­tet. Om det är nå­gon­stans som jet­set­fol­ket äls­kar att fes­ta så är det på syn­di­ga, sex­i­ga My­ko­nos. Här sam­las de som en gång i ti­den bru­ka­de åka till St Tro­pez. Ce­leb­ri­te­ter från värl­dens al­la hörn kas­tar an­ka­re och vi­sar upp si­na välträ­na­de krop­par på strän­der­na. Så­pa­stjär­nor som Kar­dashi­ans, fot­bolls­stjär­nor som Ibra­hi­mo­vic, DJ:S som Ky­go, Da­vid Gu­et­ta och Swe­dish House Ma­fia-gäng­et. Var­je gränd är en fest som ald­rig tar slut.

IOS

Mitt i ha­vet mel­lan Nax­os och San­to­ri­ni lig­ger strand­klub­bar­nas ö, där ba­sen dun­kar från kloc­kan 23 till 07. Den är för li­ten för att ha en flyg­plats, så det är fär­ja från Aten som gäl­ler. Var­je för­mid­dag läg­ger de sto­ra bå­tar­na till i ham­nen och fest­sug­na tu­ris­ter mel­lan 20 och 30 år väl­ler in. Da­gar­na är ett en­da stort lugn, men när so­len gått ner pul­se­rar Ios av lju­det av ett par­ty som ing­en vill mis­sa. Publi­ken är ung och pris­ni­vån rim­lig.

ZAKYNT­HOS

Hu­vud­or­ten La­ga­nas får Ibi­za att ver­ka so­fisti­ke­rat. Här häng­er de rik­tigt vil­da par­ty­män­ni­skor­na och ing­en skäms över ga­len­ska­pen. Tvärtom. Allt röj är kon­cen­tre­rat kring ett om­rå­de, så det är ald­rig långt till näs­ta drink och dans. Vill du hänga med folk som fes­tar som om det in­te fanns nå­gon mor­gon­dag men ock­så slap­pa på vack­ra strän­der är Zakynt­hos rätt för dig.

Ak­tiv se­mes­ter KRE­TA

Char­terjät­tar­na sat­sar stort på trä­nings­re­sor i år och många av dem går till Kre­ta. Ving er­bju­der vand­ring­ar till Vi­ta ber­gen och and­ra orör­da de­lar av ön med svensk gui­de. Apol­lo har tea­mat upp sig med Ma­lin Berg­ha­gen och tid­ning­ar som Topp­häl­sa, Ame­lia och Ta­ra och ord­nar ak­ti­va se­mest­rar till re­sorts som Ca­vo Spa­da Deluxe & Spa och Por­to Eloun­da Golf & Spa Re­sor. Yo­ga­ho­tel­let Yo­ga Rocks har vec­ko­långa häl­so­retre­ats med lä­ra­re som flygs in från he­la värl­den.

PINDOSBERGEN

Längs de sling­ran­de sti­gar­na i Pindosbergen är det ba­ra du, di­na käng­or och nå­gon en­sta­ka sköld­pad­da som trängs om ut­rym­met. Och så get­ter­na för­stås. Det 60 mil långa nä­tet av ser­pen­tin­le­der har oli­ka svå­rig­hets­gra­der – kol­la upp läng­der och höjd­kur­vor in­nan du ger dig i väg. He­la na­tio­nal­par­ken är full av dof­ter, djur, väx­ter och mö­ten med män­ni­skor som an­nars ba­ra ha­de svi­schat för­bi. Över många stup går vack­ra sten­bro­ar från 1700- och 1800-ta­len. By­ar som Di­o­lo­fo, Tse­pe­le­a­go och To­lo­fo har ta­ver­nor, kafé­er och bo­en­de.

KOR­FU

Mix­en av plat­ta och ber­gi­ga land­skap har gjort Kor­fu till ett cy­kel­pa­ra­dis med många ut­hy­ra­re och för­mån­li­ga priser – från 500 kro­nor per vec­ka. Kar­tor med oli­ka rut­ter finns att lad­da ner på nä­tet. Oav­sett vil­ken väg du väl­jer tram­par du för­bi olivlun­dar, iso­le­ra­de by­ar och stil­la strän­der. Cyc­le Cor­fu har gui­da­de cy­kel­tu­rer med oli­ka svå­rig­hets­grad för över­kom­li­ga 45 eu­ro per dag. Mountain­bi­ke Cor­fu er­bju­der te­man som ”kust till kust”, ”upp till mol­nen” och ”oliv­rut­ten”.

Bergs­byn Ex­og­hi har en av Me­del­ha­vets vack­ras­te vy­er.

Me­te­o­ras klos­ter­kom­plex be­står av 24 klos­ter och är upp­ta­get på Une­scos världs­arvs­lis­ta.

Natt­sudd dyg­net runt är det på My­ko­nos be­ach­klub­bar.

Det spek­ta­ku­lä­ra klost­ret Ho­zo­vi­o­tis­sa.

Fo­to: THINK­STOCK

Pindosbergen lig­ger sö­der om Al­ba­ni­en på det gre­kis­ka fast­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.